Dostawa oleju opałowego do celów energetycznych dla Jednostki Wojskowej nr 2286

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego lekkiego L – 1 do celów grzewczych spełniającego wymagania określone w PN – C – 96024 : 2011 i rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 01.12.2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. 2016, poz. 2008) o parametrach jakościowych i ilościowych określonych w Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
1) wartość opałowa Qir min. 42,6 kJ/Mg,
2) gęstość w temperaturze15oC: max 860 kg/m3,
3) zawartość siarki: max. 0,1%,
4) temperatura zapłonu min 56oC,
5) temperatura płynięcia max. -20oC,
6) lepkość max. 6,0 mm2/s.
Dostawy realizowane będą transportem samochodowym Wykonawcy. Autocysterna powinna posiadać aktualne na dzień dostawy świadectwo legalizacji/certyfikacji urządzeń dystrybucyjnych w autocysternie.
Szacunkowa ilość przedmiotu zamówienia, to około 180 000 litrów oleju opałowego lekkiego.
Jednorazowa dostawa w ilości nie przekraczającej 30 000 litrów, faktyczna ilość zamówionego oleju opałowego uzależniona będzie od warunków atmosferycznych oraz potrzeb Jednostki Wojskowej Nr 2286.
Wykonawca gwarantuje, że dostarczany olej opałowy będzie wysokiej jakości, oraz zapewni prawidłową pracę urządzeń kotłowni. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia atestu (świadectwa jakości) na olej opałowy w dniu każdorazowej dostawy. Atest musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Jeśli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi, że jakość dostarczonego oleju opałowego odbiega od wymagań, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego produktu na własny koszt i ryzyko. Pokrycie kosztów naprawy urządzeń kotłowni, gdy jej uszkodzenie powstało w wyniku dostarczenia nieodpowiedniego oleju opałowego leży po stronie Wykonawcy. Za podstawę naprawy urządzeń kotłowni uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta urządzeń kotłowni.
W okresie korzystania z przedmiotu zamówienia, z uwagi na sposób użytkowania dostarczonego materiału (olej ulega spalaniu), Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów eksploatacji lub innych kosztów związanych z użytkowanym olejem opałowym.
Przedmiot zamówienia nie generuje żadnych kosztów w użytkowaniu, gdyż jest to produkt zużywany na bieżąco, w związku z czym nie posiada tzw. cyklu życia.
Wejście cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych powinno być poprzedzone uzyskaniem pozytywnej opinii Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz wydaniem pozwolenia jednorazowego przez Dowódcę Jednostki Wojskowej Nr 2286 zgodnie z Decyzją Nr 19/MON Ministra Oborny Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2017 r. poz.18). Zamawiający nie gwarantuje wydania zgody przez SKW na przebywanie na terenie kompleksu obcokrajowców.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.12.2020 | 10:00


» Location

skr. poczt. 307 307
Opole 45-076
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Liquid fuels

» Buyer data

Jednostka Wojskowa 2286
skr. poczt. 307 307
Opole 45-076
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Fuels category published on OnePlace in last 10 days.