Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Oszczywilk

» Notice description

1.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana na zadaniu
pn. „Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Oszczywilk”.
1.2. Zakres robót obejmuje w szczególności:
 wykonanie robót ziemnych;
 wykonanie robót żelbetowych – ławy fundamentowe, strop, wieńce i nadproża, schody;
 wykonanie prac murarskich – ścian: fundamentowych, parteru, poddasza; kominów, ścianek działowych;
 wykonanie dachu;
 wykonanie stolarka okienna i drzwiowa;
 wykonanie Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne;
 wykonanie robót wykończeniowych – podłóg i posadzek, tynki, malowanie wnętrz;
 wykonanie elewacji;
 wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O.;
 wykonanie instalacji elektrycznych.
Dane budynku:
 Powierzchnia zabudowy: 168,78 m2
(w tym: istniejąca 102,63 m2, rozbudowy 66,15 m2)
 Powierzchnia całkowita: 234,93 m2
 Powierzchnia użytkowa: 133,70 m2
(w tym: istniejąca 80,83 m2, rozbudowy 52,87 m2)
 Kubatura brutto: 976,02 m3
 Szerokość budynku: 9,45 m
 Długość budynku: 10,86+7,00=17,86 m
 Wysokość budynku 6,37 m
1.3. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ, opisujący zakres wykonywanych robot będących przedmiotem zamówienia składają się:
 Dokumentacja projektowa,
 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),
 Przedmiary robót.
Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową
w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót
w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak
w przedmiarze robót robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.12.2020 | 10:00


» Location

Oszczywilk 15j
Oszczywilk 08-500
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Ochotnicza Straż Pożarna w Oszczywilku
Oszczywilk 15j
Oszczywilk 08-500
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in