„Roboty budowlane polegające na montażu paneli fotowoltaicznych realizowanych w ramach zadania Poprawa efektywności energetycznej Stacji Uzdatniania Wody w Witaszycach poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej – w ramach klastra Energia Jarocin”

» Notice description

5.1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych
o mocy łącznej minimum 174,90 kWp, na terenie Stacji Uzdatniania Wody
w Witaszycach należącej do Zamawiającego (zadanie realizowane zgodnie ze Strategią Klastra Energia Jarocin), montaż falownika, montaż wymaganych zabezpieczeń, wpięcie w istniejącą instalację elektryczną obiektu, zabezpieczenie instalacji PV przed uszkodzeniem mechanicznym, uruchomienie instalacji fotowoltaicznej. Do przedmiotu zamówienia należy również uporządkowanie terenu po zakończeniu prac, sporządzenie i przekazanie instrukcji obsługi Zamawiającemu.

Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe, w możliwie najwyższej klasie jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające aktualne wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności.
Muszą być objęte gwarancją fabryczną producenta. Przed przystąpieniem do odbioru dostaw z montażem Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą protokoły z prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały oraz karty gwarancyjne urządzeń. Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Za montaż, instalację i przyłączenie urządzeń fotowoltaicznych poprzez uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawną realizację projektu, montaż
i funkcjonowanie instalacji przy spełnieniu jednocześnie bezpieczeństwa pracy instalacji i współpracy z siecią elektroenergetyczną odpowiada Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszelkich prób i sprawdzeń, a także pierwszego rozruchu, tak aby oddać w pełni gotową instalację do użytkowania. Do obowiązków Wykonawcy należy również zgłoszenie wybudowanej instalacji do właściwego miejscowo organu Państwowej Straży Pożarnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie budowlanym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości i rękojmi na dostarczoną instalację objętą przedmiotem zamówienia.
Minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi:
- na panele fotowoltaiczne - 144 miesiące;
- na falowniki - 84 miesiące;
- na roboty budowlane – 36 miesięcy.
Wykonawca obowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do usunięcia wady lub usterki maksymalnie w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki przez Zmawiającego.

Ponadto Zamawiający wymaga, by Wykonawca w okresie gwarancji wykonywał nieodpłatnie niezbędne przeglądy techniczne i konserwacje wynikające z instrukcji zamontowanych elementów, urządzeń i wyposażenia, zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów oraz usuwania usterek powstałych i zgłoszonych w okresie gwarancji (szczegółowo opisane w projekcie umowy), zapewniając ciągłość ich funkcji. Obsługa gwarancyjna będzie pełniona w miejscu użytkowania instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii. Koszty dojazdu obciążają Wykonawcę.

W celu potwierdzenia, że oferowane panele fotowoltaiczne i falowniki odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy Zamawiającemu:
1) deklarację zgodności oferowanych paneli fotowoltaicznych i falowników,
2) karty katalogowe dla proponowanych paneli fotowoltaicznych i falowników,
3) certyfikat wydany przez akredytowaną Jednostkę Certyfikującą potwierdzający spełnianie wymagań zawartych minimum w normach (Certyfikaty CE, TUV, IEC 61215, IEC 61730) dla proponowanych typów kolektorów słonecznych.

Przez rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Warunkiem stosowania rozwiązań równoważnych jest pisemne zatwierdzenie przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich odpowiednikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

5.2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Kod: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
Kod: 09331200-5 Instalacje słoneczne.
Kod: 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne.
Kod: 09331000-8 Baterie słoneczne.

5.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawia Tom III – V SIWZ.
5.4. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia zawiera Tom II SIWZ Wzór umowy.
5.5. Informacja nt. wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a:
5.5.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich osób wykonujących wszystkie roboty będące przedmiotem niniejszej umowy w trakcie realizacji zamówienia.
5.5.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.5.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
5.5.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.5.1. czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
5.5.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.5.1. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 1.000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku określonego w pkt. 5.5.1. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie krótszym niż 7 dni, żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 5.5.1. czynności.
5.5.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
5.6. Podwykonawstwo:
a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia,
b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy,
c) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 10 Tomu I (IDW) SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.12.2020 | 12:00


» Location

Cielcza, ul. Gajówka 1
Jarocin 63-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie
Cielcza, ul. Gajówka 1
Jarocin 63-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in