Sukcesywna bezgotówkowa dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Człuchowie przy ulicy Kusocińskiego 4 w roku 2021.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna bezgotówkowa dostawa artykułów żywnościowych dla Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy
w Człuchowie przy ulicy Kusocińskiego 4 w 2021 roku
2. Przedmiot zamówienia podzielono na części - na 30 zadań.

Numer Zadania Rodzaj produktów/ zadanie
1 owoce świeże
2 owoce przetworzone
3 warzywa świeże
4 warzywa przetworzone
5 mrożonki
6 jajka
7 mięso i produkty mięsne i wędliny
8 ryby i przetwory rybne
9 pieczywo i ciasto
10 produkty skrobi
11 różne produkty spożywcze
12 oleje i tłuszcze roślinne
13 produkty mleczarskie
14 napoje
15 drób
16 owoce świeże
17 owoce przetworzone
18 warzywa świeże
19 warzywa przetworzone
20 mrożonki
21 jajka
22 mięso i produkty mięsne i wędliny
23 ryby i przetwory rybne
24 pieczywo i ciasto
25 produkty skrobi
26 różne produkty spożywcze
27 oleje i tłuszcze roślinne
28 produkty mleczarskie
29 napoje
30 drób


3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, kilka lub wszystkie zadania.
4. Dostawa będzie realizowana cyklicznie transportem Wykonawcy i na jego koszt
do Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Człuchowie przy ulicy Kusocińskiego 4. Dokładne miejsce na terenie OSiW Człuchów wskazane będzie przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Środek transportowy wykorzystywany przez Wykonawcę do dostawy musi być przystosowany i spełniający niezbędne wymagania określone przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
5. Każdy z artykułów żywnościowych powinien być dostarczony w wymaganych opakowaniach. Każdorazowa dostawa będzie odbywać się na podstawie wcześniejszego zapotrzebowania określającego dokładną godzinę dostarczenia, datę, ilość, rodzaj asortymentu złożonego pisemnie, faksem lub telefonicznie.
6. Cykliczne dostawy będą realizowane jak następuje:
a) Zamawiający powiadomi telefonicznie, mailem lub pisemnie Wykonawcę, o każdej dostawie oraz wskaże zamawiane artykuły z podaniem ilości,
b) dostawy będą realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach 5ºº do 14ºº, na podstawie zamówienia cząstkowego.
7. Artykuły żywnościowe muszą spełniać normy jakościowe oraz być dostarczone w ich początkowym okresie przydatności do spożycia.
8. Wykonawca powinien zachować odpowiednie warunki transportu i przechowywania dostarczonych artykułów. Każda dostawa artykułów żywnościowych wymaga załączenia handlowego dokumentu identyfikacyjnego.
9. Wykonawca użyczy nieodpłatnie potrzebnych ewentualnie pojemników przy każdorazowej dostawie artykułów żywnościowych na okres do następnej dostawy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej ilości towaru niż określone ilości w zadaniach.
11. Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia. Wykonawcy będzie przysługiwało jedynie wynagrodzenie
za zrealizowane dostawy bez naliczania kar umownych w razie zmniejszenia ilości dostaw.
12. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany proporcji ilościowych poszczególnego asortymentu w stosunku do podanego w formularzu ofertowym.
13. Wykonawca ma obowiązek uznania reklamacji jakościowej i ilościowej dostarczonych artykułów i dostarczenia nowej partii artykułów do OSiW Człuchów w dniu złożenia reklamacji.
14. Do składania zamówień Zamawiający upoważni wybranego pracownika.
15. W przypadku niedostarczenia artykułów żywnościowych w wyznaczonym terminie
i czasie lub dostarczenia artykułów niezgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu niedostarczonego towaru u innego dostawcy, a kosztami zakupu (faktura VAT/rachunek) obciąży Wykonawcę. Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę telefonicznie i na piśmie.
16. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy, przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie rozwiązań równorzędnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż te podane pod pojęciem typu.
17. Wykonawca ma obowiązek wystawienia faktury oddzielnie na każde cząstkowe zamówienie.
18. Ze względu na pandemię COVID-19 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, to jest możliwość zmniejszenia ilości poszczególnych rodzajów artykułów żywnościowych w stosunku do podanych w formularzu ofertowym. Maksymalny zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Pzp może zostać pomniejszony o nie więcej niż 50% ogólnej wartości to znaczy zostanie zrealizowany w co najmniej 50% wartości zamówienia.
19. Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej (PLN).
20. Każdy Wykonawca może zaproponować tylko i wyłącznie jedną cenę i nie może
jej zmieniać w trakcie trwania umowy, za wyjątkiem sytuacji opisanych we wzorze umowy i SIWZ.
21. Ceny podane w formularzu oferty powinny być jednoznaczne i określone do dwóch miejsc
po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
22. Wykonawca określając cenę realizacji całego zadania poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ
i we wzorze umowy oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena musi uwzględniać także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
23. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian w druku formularza oferty spowoduje odrzucenie oferty.
24. Cena brutto będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
25. Do porównania ofert zostanie wzięta łączna cena brutto za wykonanie całości zadania.
26. Zadania wraz z planowanymi ilościami oraz wykazem poszczególnych pozycji zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.12.2020 | 11:00


» Location

Aleja Grunwaldzka 56
Gdańsk 80-241
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

 • Alcohol and tobacco products
 • Ready meals and special nutritional products
 • Mushrooms
 • Coffee, tea, infusions
 • Meat, poultry, fish and seafood
 • Dairy products
 • Beverages
 • Bread
 • Starch products
 • Animal feed
 • Processed fruit and vegetable products
 • Fat dairy products
 • Seasoning and dressing
 • Sweets and snacks

» Buyer data

Ochotnicze Hufce Pracy - Pomorska Wojewódzka Komenda
Aleja Grunwaldzka 56
Gdańsk 80-241
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in