Część 1: Ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej; Część 2: Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, NNW, AC, ASS) pojazdów mechanicznych; Część 3: Ubezpieczenie bezzałogowych statków powietrznych; Część 4: Ubezpieczenie NNW wolontariuszy. Część 5: Ubezpieczenie pracowników podczas zagranicznych podróży służbowych

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) w części 1 zamówienia – ubezpieczenie majątku będącego własnością Zamawiającego i ryzyk
z nim związanych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;
zakres ubezpieczenia:
a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym:
- od kradzieży z włamaniem i rabunku,
- przedmiotów szklanych od stłuczenia,
b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
d) ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym.
2) w części 2 zamówienia – ubezpieczenie komunikacyjne (OC, NNW, AC i ASS) pojazdów mechanicznych;
zakres ubezpieczenia:
a) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
b) ubezpieczenie NNW pasażerów i kierowców pojazdów mechanicznych,
c) ubezpieczenie Auto Casco,
d) bezskładkowe ubezpieczenie Assistance (jeśli ubezpieczyciel takie posiada),
e) rozszerzone odpłatne ubezpieczenie Assistance,
f) ubezpieczenie Zielona Karta.
3) w części 3 zamówienia – ubezpieczenie bezzałogowych statków powietrznych;
zakres ubezpieczenia:
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkownika statku powietrznego wobec osób trzecich.
4) w części 4 zamówienia – ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków wolontariuszy;
zakres ubezpieczenia:
a) nieszczęśliwy wypadek w czasie uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez Dział
Promocji i Informacji oraz w drodze do i z miejsca organizowanych przedsięwzięć,
b) ryzyko zawału serca i udaru mózgu oraz spowodowany nimi uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego.
5) w części 5 zamówienia – Ubezpieczenie pracowników podczas zagranicznych podróży służbowych;
zakres ubezpieczenia:
koszty leczenia ubezpieczonego oraz pomoc w podróży assistance, w czasie podróży poza terytorium Europy. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również zdarzenia powstałe wskutek zawału serca i udaru mózgu.
Ubezpieczenie obejmuje wszystkie etapy podroży, pobyt i powrót.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres ubezpieczenia określone zostały szczegółowo
w załącznikach nr 1a, 1b, 1c, 1d i 1e do SIWZ.
3. Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia oraz dane do oceny ryzyka zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym, odpowiednio do danej części zamówienia, załącznik nr 9a, 9b, 9c, 9d i 9e do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Gagarina 11
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in