Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Ostródzie,

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Ostródzie, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym odpowiednio załącznik nr 4a i 4b do siwz, formularzem kalkulacji ceny ofertowej stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1a i 1b do siwz, zestawieniem wydajności procesorów - zał. nr 5 do siwz oraz projektem umowy - stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, w zakresie:

Część 1 – Dostawa fabrycznie nowych komputerów wraz z oprogramowaniem oraz routera WiFi.
Część 2 – Dostawa fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek laserowych.

Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną wybraną część lub na obydwie części objęte przedmiotem zamówienia.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny przedmiot: 30.20.00.00-1 Urządzenia komputerowe;
Dodatkowe przedmioty: Część 1 – 30.21.33.00-8 Komputer biurowy;
48.00.00.00-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
32.41.31.00-2 Routery sieciowe
Część 2 - 30.23.21.10-8 Drukarki laserowe

3. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje (dotyczy części 1 i 2):
1) dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (odpowiednio zał. nr 4a i 4b do siwz);
2) dowóz sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego wraz z jego załadunkiem i rozładunkiem;
3) przekazanie Zamawiającemu kart gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi w języku polskim na dostarczony sprzęt komputerowy.

4. Inne postanowienia:
1) Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na dostarczony sprzęt komputerowy co najmniej w okresie wskazanym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (odpowiednio zał. nr 4a i 4b do siwz).
2) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Jana III Sobieskiego 5
Ostróda 14-100
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 5
Ostróda 14-100
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in