Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu Gminy Przedecz na rok 2021

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przedecz, z wyłączeniem odpadów powstających na nieruchomościach niezamieszkałych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje nieruchomości określone w załącznikach Nr 5 i 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że wykaz ten może ulec zmianie w okresie wykonywania umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Wykonawca odpowiada za zbiórkę zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych oraz ich transport i zagospodarowanie.
2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnych (wpisanych na listę prowadzoną przez marszałka województwa) zapewniających przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 35 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm) oraz przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w ww ustawie. Wykonawca wskazuje w załączniku nr 1 do SIWZ - "formularzu ofertowym" instalacje, do których będzie przekazywał odebrane odpady.
3. Zbiórka odpadów komunalnych bezpośrednio z Nieruchomości Zamieszkałych odbywać się będzie z podziałem na:
1) selektywnie zebrane odpady komunalne, tj.:
a)metale i tworzywa sztuczne (w skład frakcji wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe) zbierane w workach lub pojemnikach koloru żółtego,

b) papier (w skład frakcji wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury) zbierane w workach lub pojemnikach koloru niebieskiego,

c) szkło (w skład frakcji wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła) zbierane w workach lub pojemnikach koloru zielonego,

d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i opakowania ulegające biodegradacji – zbierane w workach lub pojemnikach koloru brązowego.
2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (pozostałość po zbiórce selektywnej, inne odpady komunalne niepodlegające zbiórce selektywnej) - zbierane w pojemnikach.
4. W załączniku Nr 3 do SIWZ zamieszczono mapkę z zaznaczonymi drogami przebiegającymi przez teren Gminy Przedecz. W załączniku Nr 3a zamieszczono mapkę z zaznaczonymi drogami na terenie miasta Przedecz. Łączna ilość dróg na terenie Gminy Przedecz wynosi ok. 130 km.
5. Wykonawca zapewni gospodarstwom domowym w zabudowie jednorodzinnej worki żółte, niebieskie, zielone oraz brązowe. Wykonawca dostarczy worki bezpośrednio do właścicieli nieruchomości zabudowy jednorodzinnej.
6. Wykonawca użyczy Zamawiającemu, w celu wyposażenia nieruchomości zamieszkałych, pojemniki lub kontenery na odpady, spełniające wymagania określone w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przedecz”, zgodnie z następującymi zasadami:
1) gospodarstwa domowe zlokalizowane w zabudowie jednorodzinnej w pojemniki o pojemności 120 litrów, 240 litrów lub 1100 litrów na zmieszane odpady komunalne;
2) gospodarstwa domowe zlokalizowane w zabudowie wielorodzinnej poprzez wyposażenie zbiorczych punktów gromadzenia odpadów:
w pojemniki o pojemności 1.100 litrów koloru żółtego przeznaczone do zbiórki metali i tworzyw sztucznych;
w pojemniki o pojemności 1.100 litrów koloru niebieskiego przeznaczone do zbiórki papieru;
w pojemniki o pojemności 1.100 litrów koloru zielonego przeznaczone do zbiórki szkła;
w pojemniki o pojemności 1.100 litrów na odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone i opakowania ulegające biodegradacji)
w pojemniki o pojemności 1.100 litrów na pozostałe zmieszane odpady komunalne, resztki z selektywnego sortowania;
7. Ilość i pojemność urządzeń do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, w które Wykonawca wyposaża nieruchomości musi być dostosowana do liczby obsługiwanych mieszkańców i wynikającej z częstotliwości ich opróżniania. Zastrzega się jednak, że wykonawca będzie miał obowiązek zwiększenia ilości pojemników w razie zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez Zamawiającego.
8. Ilość i pojemność urządzeń do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w które Wykonawca wyposaża nieruchomości oraz PSZOK musi być dostosowana do liczby obsługiwanych mieszkańców i wynikającej z częstotliwości ich odbierania lub opróżniania przy założeniu braku limitu ilości odbieranych odpadów segregowanych.
9. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania ilości i pojemności urządzeń do gromadzenia odpadów w terminie do 30 dni od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
10. Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć kontenery i pojemniki w sposób umożliwiający odróżnienie ich przeznaczenia od innych kontenerów czy pojemników.
11. Naprawy lub wymiany uszkodzonych kontenerów i pojemników na odpady dokonuje Wykonawca na własny koszt.
12. Szczegółowy sposób i częstotliwość odbioru odpadów z podziałem na frakcje oraz typ zabudowy z terenu Miasta i Gminy Przedecz określa załącznik Nr 4 do SIWZ.
13. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Gminy Przedecz zostanie sporządzony przez Wykonawcę i będzie stanowił załącznik do umowy. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia harmonogramów do każdej nieruchomości objętej odbiorem odpadów komunalnych.
14. Wykonawca zobowiązany jest do obsługi stałego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu, do którego przyjmowane są:
a) papier
b) metale i tworzywa sztuczne,
c) szkło,
d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
e) bioodpady,
f) odpady niebezpieczne,
g) przeterminowane leki,
h) chemikalia,
i) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
j) zużyte baterie i akumulatory,
k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
l) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
m) zużyte opony,
n) odpady budowlane i rozbiórkowe,
o) odpady z tekstyliów i odzieży.
15. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i właściwego zagospodarowania ww. odpadów z PSZOK. Odbiór nastąpi po uprzednim zgłoszeniu konieczności ich odebrania przez Zamawiającego.
16. Wykonawca użyczy Zamawiającemu, w celu wyposażenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, pojemniki lub kontenery na odpady, spełniające wymagania określone w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przedecz”, zgodnie z następującymi zasadami:
- w pojemniki o pojemności 1.100 litrów koloru żółtego przeznaczone do zbiórki metali i tworzyw sztucznych;
- w pojemniki o pojemności 1.100 litrów koloru niebieskiego przeznaczone do zbiórki papieru;
- w pojemniki o pojemności 1.100 litrów koloru zielonego przeznaczone do zbiórki szkła;
- w pojemniki o pojemności 240l. na odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
- w pojemniki pojemności 1100 l. na odpady z tekstyliów i odzieży
17. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien realizować w godzinach 7.00-20.00.
18. Wykonawca jest obowiązany do realizacji reklamacji (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie worków na odpady segregowane itp.) w przeciągu 36 godzin od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Wykonanie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić Zamawiającemu.
19. Zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przedecz.
20. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przekazywania co miesiąc Zamawiającemu ewidencji nieruchomości, z których zostały odebrane zmieszane i selektywnie zebrane odpady, w zakresie ilości zebranych odpadów (ilość i pojemność pojemników z odpadami zmieszanych oraz ilość poszczególnych worków z odpadami zebranymi selektywnie), a także karty przekazania odpadów.
21. Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela nieruchomości obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku ich niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego, nie później niż w ciągu 3 dni. Do informacji, Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację filmową lub zdjęciową umożliwiającą identyfikację nieruchomości z rejestracją daty i godziny.
22. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167).
23. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do wysokości określonej w przepisach Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412).
24. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług dodatkowych płatnych dla mieszkańców Gminy Przedecz, tj. udostępnienie pojemnika (kontener, worek typu big-bag) przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych w większym zakresie oraz odbiór i zagospodarowanie tych odpadów.
25. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany pojemnika (na mniejszej lub większej pojemności) na odpady komunalne na wniosek właściciela nieruchomości i dostarczenia go do nieruchomości na czas realizacji przedmiotu zamówienia.
26. Właściciele nieruchomości położonych w miejscach trudno dostępnych oddalonych znacznie od drogi publicznej przy niesprzyjających warunkach klimatycznych – zimą przy intensywnych opadach śniegu lub w innych porach roku przy braku przejezdności drogi mają obowiązek wystawić odpady do drogi głównej publicznej.
27. W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary umownej.
28. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem.
29. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
30. Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu sprawozdania zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz 1439 ze zm.).
Standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska:
1. W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek:
1) porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów lub pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu;
2) zbierania odpadów leżących luzem obok zapełnionych pojemników, kontenerów zlokalizowanych w zabudowie wielorodzinnej oraz doprowadzenia do porządku terenów przyległych, zanieczyszczonych na skutek przepełnienia wymienionych urządzeń służących do gromadzenia odpadów – obowiązek ten winien być realizowany niezwłocznie po opróżnieniu pojemników lub kontenerów;
3) oznaczenia obsługiwanych punktów gromadzenia odpadów zlokalizowanych w zabudowie wielorodzinnej poprzez umieszczenie na kontenerach i pojemnikach nazwy oraz oznaczenia graficznego firmy i numeru telefonu Wykonawcy;
4) naprawiać lub ponosić koszty naprawy szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi wywozu odpadów komunalnych w Gminie (w tym: uszkodzenia chodników osiedlowych, punktów do składowania odpadów itp.);
5) wyposażyć własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież ochronną z widocznym logo firmy oraz w identyfikatory, w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia świadczenia usługi.
Szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:
1. W zakresie używanych pojazdów do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
1) zapewnienia przez cały czas trwania umowy dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w ilości minimum jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie;
2) użytkowania pojazdów specjalistycznych dla tego typu usług spełniających wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. Poz. 122);
3) odbierania i transportowania odpadów pojazdami bezpylnymi i kontenerowymi zgodnie z przepisami art. 61 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.);
4) zabezpieczenia przewożonych odpadów przed wysypaniem na drogę, a także przed wydzielaniem nieprzyjemnego zapachu;
5) zachowania właściwego stanu sanitarnego użytkowanych pojazdów (mycie, dezynfekcja sprzętu winno odbywać się w warunkach spełniających wymagania z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej); pojazdy do odbierania odpadów komunalnych winny być myte z zewnątrz i wewnątrz oraz odkażane nie rzadziej niż raz w tygodniu.
2. W zakresie bazy magazynowo-transportowej (zaplecza techniczno-biurowego):
1) baza musi byś usytuowana na terenie Gminy Przedecz lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Przedecz, na terenie, do którego Wykonawca posiada tytuł prawny;
2) baza musi być wyposażona w:
miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów zabezpieczone przed emisją;
pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób;
miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych;
legalizowaną samochodową wagę najazdową.
3. W zakresie wyposażenia bazy należy zapewnić, aby:
1) teren bazy magazynowo-transportowej był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym;
2) miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu;
3) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych;
4) teren bazy magazynowo-transportowej był wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm).
4. W zakresie zatrudnienia pracowników:
1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust 2 pkt 8a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, wykonujących czynności związane bezpośrednio ze zbiórką odpadów;
2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 3 osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy, z wyłączeniem kadry kierowniczej oraz pracowników administracji;
3) Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego, składa oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę ze wskazaniem czynności, jakie będą wykonywać (obowiązki w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych – odzysk lub unieszkodliwienie).
5. Samochody do realizacji przedmiotu zamówienia należy garażować wyłącznie na terenie bazy transportowej.
6. Urządzenia rezerwowe, przeznaczone do remontu takie jak kontenery, pojemniki i inne winny być składowane na terenie bazy transportowej z zachowaniem wymaganych przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska itp.
7. Wstęp na teren bazy transportowej Wykonawcy należy umożliwić przedstawicielom Zamawiającego lub pracownikom publicznych instytucji upoważnionych do kontroli realizacji ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz realizacji wymagań wynikających Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Przedecz.
8. Dopuszcza się, aby część transportowa i część magazynowa znajdowały się na oddzielnych terenach, z tym że wówczas ww. wymagania stosuje się odpowiednio do tych terenów i wyposażenia.
Dane ilościowe pozwalające ocenić wartość oferty:
1. Liczba mieszkańców (wg deklaracji na dzień 09.11.2020r.), którzy będą objęci usługą odbierania odpadów komunalnych w Gminie Przedecz – 3.428 osób.
2. Liczba mieszkańców nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej(wg deklaracji na dzień 09.11.2020r.) – 3 157 osób.
3. Liczba mieszkańców nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej (wg deklaracji na dzień 09.11.2020r.) – 271 osób.
4. Liczba pojemników 120-litrowych przeznaczonych do wyposażenia gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej:
minimum – 1010szt./maksimum – 1.020 szt.
5. Liczba pojemników 240-litrowych przeznaczonych do wyposażenia gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej:
minimum – 243 szt./maksimum – 253 szt.
6. Liczba pojemników 1.100-litrowych przeznaczonych do wyposażenia gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej:
minimum – 8 szt./maksimum – 10 szt.
7. Liczba pojemników 1.100-litrowych na odpady biodegradowalne przeznaczonych do wyposażenia punktów zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej:
minimum – 15 szt./maksimum – 17 szt.
8. Liczba pojemników 1.100-litrowych na zmieszane odpady przeznaczonych do wyposażenia punktów zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej:
minimum – 21 szt./maksimum – 23 szt.
9. Liczba pojemników 1.100 - litrowych na "Metale i tworzywa sztuczne" przeznaczonych do wyposażenia punktów zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej:
minimum – 19 szt./maksimum – 21 szt.
10. Liczba pojemników 1.100-litrowych na "Papier" przeznaczonych do wyposażenia punktów zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej:
minimum – 16 szt./maksimum – 18 szt.
11. Liczba pojemników 1.100 - litrowych na "Szkło" przeznaczonych do wyposażenia punktów zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie wieloro
minimum – 16 szt./maksimum – 18 szt.
12. Liczba pojemników do wyposażenia PSZOK:
- minimum 1 pojemnik 1100 l. na "Papier",
- minimum 1 pojemnik 1100l. na "Szkło",
- minimum 1 pojemnik 1100l. na "Metale i tworzywa sztuczne",
- minimum 1 pojemnik 240l. na "Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki",
- minimum 1 pojemnik 1100 l. na "Odpady z tekstyliów i odzieży".
13. Worki na odpady i ich charakterystyka:
worki żółte wykonane z folii polietylenowej LDPE o intensywności zabarwienia pozwalającej na ocenę zawartości worka, przeznaczone na odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne” . Minimum 2.000 szt. w ciągu 1 miesiąca;
worki niebieski - worki wykonane z folii polietylenowej LDPE o intensywności zabarwienia pozwalającej na ocenę zawartości worka, przeznaczone na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, oznaczone napisem „Papier”- Minimum 1500 sztuk w ciągu 1 kwartału.
worki zielone wykonane z folii polietylenowej LDPE o intensywności zabarwienia pozwalającej na ocenę zawartości worka przeznaczone na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego, oznaczone napisem „Szkło”. Minimum 1.500 szt. w ciągu 1 kwartału;
worki brązowe wykonane z folii polietylenowej LDPE o intensywności zabarwienia pozwalającej na ocenę zawartości worka, oznaczone napisem "Bio". Minimum 250 szt. w ciągu 2 tygodni.
14. Wykaz nieruchomości oraz gospodarstw domowych z rodzajem pojemników oraz rodzajem worków w zabudowie jednorodzinnej na terenie Gminy Przedecz określona została w załączniku Nr 5 do SIWZ.
15. Wykaz nieruchomości oraz gospodarstw domowych ze wskazaniem ilości mieszkańców wraz z rodzajem pojemników w zabudowie wielorodzinnej na terenie Gminy Przedecz określona została w załączniku Nr 6 do SIWZ.
16. Ilości nieruchomości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne. Ich ilość może wzrosnąć lub zmaleć w ciągu realizacji zamówienia w zależności od deklaracji jakie zostaną złożone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, o których mowa w art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.12.2020 | 10:00


» Location

Pl. Wolności 1
Przedecz 62-635
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Przedecz
Pl. Wolności 1
Przedecz 62-635
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in