Remont ulicy Słowackiego w mieście Brańsk na odcinku od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Piłsudskiego tj. ok. 265 mb. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych dla inwestycji pn. Remont ulicy Słowackiego w mieście Brańsk na odcinku od ulicy Jagiellońskiej do ulicy Piłsudskiego tj. ok. 265 mb. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
b) przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno - prawnych i uzyskanie na ich podstawie w imieniu Zamawiającego decyzji właściwego organu na prowadzenie robót budowlanych,
c) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacji projektową,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 - Projekt umowy oraz Załącznik nr 6 do SIWZ - Program funkcjonalno - użytkowy.
3. W przypadku, kiedy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na normy, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów, co najmniej na takim samym poziomie jak założone w dokumentacji projektowej oraz będą nie gorsze pod względem:
1) charakteru użytkowego,
2) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość),
3) parametrów bezpieczeństwa użytkowania.
Wykonawca musi wyraźnie wskazać w ofercie rozwiązanie równoważne poprzez wpisanie odpowiednich informacji. Brak informacji, w zakresie zastosowanych rozwiązań równoważnych zostanie uznany za zamiar wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi przez zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 paragraf 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, czyli pracowników wykonujących czynności ogólnobudowlane.
5. Wykonawca przekaże zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy, oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 4. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 1 do umowy. W odniesieniu do podwykonawców powyższe oświadczenie należy złożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo. Bez spełnienia tych wymogów osoby te nie będą mogły wykonywać prac związanych z realizacją przedmiotu umowy z winy wykonawcy.
6. W przypadku konieczności zmiany - w czasie trwania wykonywania przedmiotu zamówienia - osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 4, wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu aktualnego oświadczenia. Obowiązek ten wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni od dnia dokonania przedmiotowej zmiany.
7. W przypadku, gdy wykonawca nie dochowa terminów o których mowa pkt. 5 i 6, zamawiający obciąży wykonawcę kara umowną, o której mowa w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
8. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, jeżeli wykonawca nie dostarczy zamawiającemu oświadczenia o którym mowa w pkt. 4 w terminie określonym w pkt. 5.
9. Przedstawiciel zamawiającego ma prawo w każdym momencie trwania umowy skontrolować osoby wykonujące prace związane z realizacją przedmiotu umowy, o których mowa w pkt 4. W sytuacji, gdy zamawiający poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia personelu przez wykonawcę lub podwykonawcę, może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia wykazu i aktualizacji osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę oraz za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę wykonawca zapłaci zamawiającemu kary, o których mowa w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.12.2020 | 10:00


» Location

Rynek 8
Brańsk 17-120
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Miasto Brańsk
Rynek 8
Brańsk 17-120
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in