Przebudowa drogi gminnej nr 118055L od km 0+ 910 do km 1+593 w miejscowości Wilkołaz Trzeci

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi gminnej nr 118055L od km 0+ 910 do km 1+593 w miejscowości Wilkołaz Trzeci”.
1.1 Zakres robót obejmuje:
1)roboty przygotowawcze:
-roboty pomiarowe,
2)roboty ziemne:
- mechaniczne plantowanie terenu
3)podbudowa:
- wykonanie zarysu koryta
- warstwa dolna podbudowy
- warstwa górna podbudowy
4)nawierzchnia:
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno górnej warstwy podbudowy
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej, warstwa wiążąca
4 cm
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej, warstwa ścieralna
4 cm
5) roboty wykończeniowe:
- utwardzenie obustronne poboczy z kruszyw łamanych szerokości 0,75 cm
- plantowanie poboczy i korony

Podstawowe parametry projektowanej drogi:
-klasa techniczna drogi-D
-długość drogi- 683 m,
-podstawowa szerokość jezdni - 3,50 m,
2. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji stanowiącej (Załącznik Nr 8 i 9 do SIWZ), w skład której wchodzą:
a) projekt budowlany,
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),
c) przedmiary robót.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.12.2020 | 11:00


» Location

9
Wilkołaz Pierwszy 23-212
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Wilkołaz
9
Wilkołaz Pierwszy 23-212
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in