„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg powiatowych Nr 1411L i 1412L – etap I„

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg powiatowych Nr 1411L i 1412L – etap I„
• Droga Nr 1411L w km od 5+900 do 8+087, Zaryte – Stare Zadybie
• Droga nr 1412L w km od 0+000 do 4+008, Wola Zadybska – Rybaki – Zaryte.
Dokumentacja projektowa musi być opracowana zgodnie z przepisami prawa:
• ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333z późn. zm.);
• rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935 z późn. zm.);
• rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389);
• ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.);
• rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.);
• rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124 ze zm.).
• rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm).
Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem w szczególności :
a) opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym:
• dokumentacji projektowej przebudowy:
 drogi nr 1411L,
 drogi nr 1412L,
• zaprojektowanie elementów bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe, poziome itp.);
• zaprojektowanie stałej organizacji ruchu;
• opracowanie mapy do celów projektowych;
• opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
• opracowanie przedmiaru robót oraz kosztorysów inwestorskich oraz ofertowych przy czym opracowanie to musi posiadać datę z tego samego dnia i miesiąca danego roku, w którym następuje odbiór dokumentacji;
• pozyskanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów;
• opracowanie związane z procedurą oddziaływania na środowisko – w przypadku gdy opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, opracowanie Operatu wodnoprawnego i pozyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym inwestycji - w przypadku gdy opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów;
• pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - w przypadku gdy opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - Wykonawca opracuje i złoży wniosek oraz załączniki do wniosku o wydanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 ze zm.);
• opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pozyskanie w/w decyzji, w tym także wykonanie niezbędnych projektów podziałów działek, których koszt ponosi Wykonawca dokumentacji projektowej – w przypadku gdy opracowanie jest wymagane;
• pozyskanie od gestorów poszczególnych sieci warunków technicznych przebudowy - usunięcia kolizji, zabezpieczenia i prowadzenia robót w strefie ochronnej urządzeń występujących na terenie projektowanej inwestycji;
• opracowanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni kolidującą z planowaną inwestycją drogową ile zajdzie taka konieczność;
• uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w sprawie budowy kanałów technologicznych, a jeżeli nie będzie to możliwe, to zaprojektowanie tychże kanałów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
• wszelkie inne niezbędne opracowania (uzgodnienia, decyzje, opinie, opracowania, złożone wnioski o wydanie decyzji administracyjnych, zgłaszania robót, inne załączniki) warunkujące uzyskanie decyzji umożliwiających przystąpienia do robót budowlanych
• opracowanie wniosku dotyczącego pozyskania pozwolenia na budowę – jeżeli będzie ono wymagane odrębnymi przepisami.
b) Zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (robót budowlanych):
• w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonawstwo robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania uczestników postępowania w części dotyczącej dokumentacji projektowej,
• stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji z projektem; nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń,
• wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji robót budowlanych poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na dokumentację projektową,
• uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej,
• opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót lub zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego,
• ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami,
• dokonaniu zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego,
• udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych, próbach instalacji i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania – jeżeli okaże się to konieczne,
• poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji projektowej.
Wszelkie opinie, decyzje, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty pozyskane lub wytworzone w trakcie i/lub na potrzeby realizacji przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w oryginałach.
Braki w dokumentacji i błędy projektowe usuwane będą przez Wykonawcę bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.
W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących odstępstwo od zatwierdzonego projektu i pozwolenia na budowę Wykonawca obowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowę - roboty budowlane lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę).
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian w dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać protokolarną zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, które wprowadził bez wiedzy i zgody Zamawiającego.
Zamawiający sugeruje aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie.
Wykonawca musi wypełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, norm projektowych, przepisów techniczno-budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa Prawo budowlane.
Koszt uzyskania wszystkich wymaganych pozwoleń, warunków, decyzji, uzgodnień, projektów podziału działek, których dotyczy przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca.
W trakcie trwania procedury przetargowej na wykonawstwo robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania uczestników postępowania w części dotyczącej dokumentacji projektowej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania.
Opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz ich aktualizacja w przypadku gdy Zamawiający przystąpi do ogłoszenia postępowania na wykonanie robót budowlanych w terminie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysów inwestorskich, ofertowych i przedmiarów robót dla przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ leży po stronie Wykonawcy bez możliwości żądania dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową w ilości:
a) wersja papierowa
• projekt budowlany – 4 kpl.
• Projekt wykonawczy – 4 kpl.
• Plan BIOZ – 4 kpl.
• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 4 kpl.
• Przedmiar robót – 4 kpl.
• Kosztorys inwestorski – 4 kpl.
• Kosztorys ofertowy – 1 kpl.
• Projekt stałej organizacji ruchu – 4 kpl.
• Mapa do celów projektowych - 1 egz.
• Pozostałe opracowania – 4 kpl.
b) płyta CD z nagranym opracowaniem
• w wersji nieedytowalnej - płyta CD/DVD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej (łącznie z mapą dc. projektowych, przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami),-2 kpl
• w wersji edytowalnej -płyta CD/DVD z nagraną kompletną dokumentacją projektową wraz z mapą do celów projektowych w formie cyfrowej, -2 kpl
• w wersji nieedytowalnej -płyta CD/DVD z nagraną kompletną dokumentacją projektową do udostępnienia w ramach dokumentacji przetargowej na stronie internetowej (łącznie z przedmiarami robót, kosztorysem ofertowym w formie edytowalnej, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) bez kosztorysów inwestorskich, -2kpl.
W dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót niedopuszczalne jest używanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Materiały należy wskazywać poprzez szczegółowe opisanie ich parametrów, bez określania konkretnej nazwy, w taki sposób by można było dokonać wyboru z co najmniej 3 producentów dostępnych na rynku. W szczególnych przypadkach, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką zadania i nie można opisać materiału, usługi lub procesu za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, wskazaniu konkretnego producenta muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważny” wraz z opisem równoważności. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku do złożenia oświadczenia, że znaku towarowego nie da się zastąpić parametrami.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych.
Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. Opisując materiały przewidziane do wykorzystania, będzie posługiwał się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, a w szczególności nie będzie odwoływał się do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu, itp., chyba, że będzie to niezbędne, wówczas Wykonawca poda kilka nazw i określi wymagane parametry.
Rozwiązania projektowe mające wpływ na koszt robót budowlanych powinny uwzględniać zasadę oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków finansowych.
Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania prac projektowych prawo wglądu w proces projektowania na każdym etapie, prawo wnoszenia zmian rozwiązań technicznych i funkcjonalnych oraz prawo uszczegóławiania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w wyznaczonych przez Zamawiającego naradach technicznych dotyczących przedmiotowego opracowania.
Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu zamówienia na następujących polach eksploatacji:
• w zakresie wielokrotnego wykorzystania przedmiotowej dokumentacji do realizacji robót budowlanych nią objętych;
• w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, cyfrowych, technik komputerowych – na dowolnym rodzaju materiału i dowolnym nośniku, w nakładzie w dowolnej wielkości;
• w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami lub nośnikami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy lub nośników;
• w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
• w zakresie zmiany, przetwarzania i modyfikowania treści dokumentacji projektowej w jakikolwiek sposób – samodzielnie lub w drodze zlecenia osobom trzecim;
• w zakresie zlecania wykonywania zależnych praw autorskich innym podmiotom w tym udostępnienie dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na jej podstawie, gdyby nadzór autorski nie mógłby być prowadzony przez autora dokumentacji;
• oraz na wszystkich innych znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w zakresie niezbędnym do realizacji zadania objętego przedmiotową dokumentacją.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z dniem dokonania jej przekazania protokołem podpisanym przez Zamawiającego, z tym też dniem przechodzi na Zamawiającego własność egzemplarzy tej dokumentacji.
Przeniesienie praw obejmuje prawo do korzystania i rozporządzania dokumentacją projektową bez ograniczeń czasowych i terytorialnych we wszystkich formach eksploatacji oraz na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy.
Przedmiot zamówienia należy sporządzić zgodnie z aktualnym stanem prawnym.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane usługi wynoszącej 12 miesięcy, liczonej od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag.
Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.). Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane działalność obejmującą projektowanie może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające „uprawnienia budowlane”. Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do opracowania projektu budowlanego nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.12.2020 | 10:00


» Location

Kolejowa 5
Ryki 08-500
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych w Rykach
Kolejowa 5
Ryki 08-500
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in