ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA MODERNIZACJI NAWIERZCHNI ODCINKA JEZDNI DROGI GMINNEJ NR 270293K ULICY HALLERA W GORLICACH

» Notice description

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację nawierzchni odcinka jezdni drogi gminnej nr 270293K ulicy Hallera w Gorlicach (na działkach o nr ewid. 793/10, 794/10,794/8,794/14 obręb Miasto Gorlice) na długości ok. 115 m i szerokości 6,10 m, których zakres obejmuje wykonanie:
1) oznakowania robót drogowych,
2) robót pomiarowych,
3) frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z odwozem,
4) czyszczenia i skropienia nawierzchni drogowych,
5) rozebrania krawężników na długości ok. 75 m,
6) wykonanie warstwy wyrównawczej – (wiążącej) z masy mineralno-asfaltowej gr. średnio 4 cm,
7) wymiany i regulacji wysokościowej istniejących włazów kanalizacyjnych,
8) regulacji wysokościowej żeliwnych krat ściekowych oraz skrzynek zaworów,
9) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
10) ułożenia krawężników na ławie betonowej na dł. ok. 75 m.

1.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa poniższa dokumentacja:
1) Mapa określająca zakres robót ul. Hallera - załącznik nr 1 do SIWZ,
2) Przedmiar robót ul. Hallera – załącznik nr 2 do SIWZ, przy czym przedmiar robót stanowi element pomocniczy dla Wykonawcy, który ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia nie stanowi podstawy do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, remont ul. Hallera – załącznik nr 3 do SIWZ,
4) Przekrój konstrukcyjny ul. Hallera – Załącznik nr 4 do SIWZ,
5) Mapa zasadnicza ul. Hallera – załącznik nr 5 do SIWZ, przy czym mapa stanowi element pomocniczy opisu zakresu przedmiotu zamówienia dla Wykonawcy i obejmuje dane o: ewidencji gruntów i budynków (katastrze), zagospodarowaniu terenu (ulice, drzewa, obiekty użyteczności publicznej), podziemnym, naziemnym i nadziemnym uzbrojeniu terenu (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu), ukształtowaniu terenu (wysokości szczegółów sytuacyjnych, formy ukształtowania terenu).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.12.2020 | 11:00


» Location

ul. Rynek 2
Gorlice 38-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Miasto Gorlice
ul. Rynek 2
Gorlice 38-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in