Świadczenie usług indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego w Centrum Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w Suwałkach w ramach projektu pn: „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” – szkolenie i kursy zawodowe”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego w Centrum Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w Suwałkach w ramach projektu pn. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenie
i kursy zawodowe” o numerze WND-RPPD.03.02.02-20-0006/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje do pracy, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych.
2. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Wymiar godzin maksymalnie do 182 h (w całym projekcie)
4. Miejsce wykonania zamówienia: Centrum Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w Suwałkach, ul. Sejneńska 35, 16-400 Suwałki
5. Zamawiający w oparciu o art. 29 ust 3a ustawy Pzp. informuje, że zakres usługi nie wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.1320)

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2020 | 09:00


» Location

ul. Mickiewicza 1
Suwałki 16-400
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Consultancy

» Buyer data

Miasto Suwałki
ul. Mickiewicza 1
Suwałki 16-400
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in