Remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1458 S Radziechowy - Twardorzeczka - Lipowa o dł. 100 m w km 2+340 do km 2+440 w m. Lipowa i Twardorzeczka

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest remont uszkodzonego odcinka drogi powiatowej nr 1458 S Radziechowy - Twardorzeczka - Lipowa o dł. 100 m w km 2+340 do km 2+440 w m. Lipowa i Twardorzeczka.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w:
1) przedmiarze robót – Załącznik Nr 6 do Specyfikacji,
2) ogólnych specyfikacjach technicznych – Załącznik nr 7 do Specyfikacji.
3. Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni skierowani przez wykonawcę lub podwykonawcę do wykonania czynności: roboty budowlane wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.
4. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi za przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy. Wykonawca wskazuje w Formularzu ofertowym (zał. Nr 1 do SIWZ) oferowany okres gwarancji i rękojmi. W przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje w Formularzu ofertowym żadnego okresu gwarancji i rękojmi, wówczas Zamawiający przyjmie najkrótszy wymagany okres gwarancji i rękojmi wynoszący 36 miesięcy. W przypadku gdy wykonawca zadeklaruje okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 36, wówczas oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.
5. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania, niż podane w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.
Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w opisie przedmiotu zamówienia, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.
Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nazwy własne materiałów i urządzeń należy czytać „lub równoważne”.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. W przypadku gdy powołane normy i przepisy państwowe lub odnoszące się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania, niż powołane normy i przepisy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.12.2020 | 09:00


» Location

Krasińskiego 13
Żywiec 34-300
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Starostwo Powiatowe
Krasińskiego 13
Żywiec 34-300
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in