Zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętu służbowego Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje 2 zadania z których każde zadanie będzie traktowane jako oddzielne zamówienie:
ZADANIE NR I
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup:
1) Benzyna bezołowiowa Pb95 – 3 000 l
2) Olej napędowy – 50 000 l

ZADANIE NR II
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup:
1) Benzyna bezołowiowa Pb95 – 2 000 l
2) Olej napędowy – 10 000 l

Wykonawca zapewni że paliwo będące przedmiotem umowy będzie spełniało wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1058 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r., poz. 660 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1233 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw oraz odpowiednio Normy PN-EN 228+A1 i PN-EN 590+A1.
Wykonawca zapewni sprzedaż paliw w sposób ciągły w miarę potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie pobrane paliwo. W przypadku zmniejszenia zapotrzebowania na paliwo przez Zamawiającego, zostanie sporządzony aneks do umowy.
Zakup paliwa będzie rozliczany przez Wykonawcę, po cenach detalicznych obowiązujących w dniu zakupu, pomniejszonych o stały upust cenowy określony w formularzu oferty. Zamawiający dostarczy pisemny wykaz jednostek transportowych i sprzętowych uprawnionych do tankowania, a w przypadku zmian będzie je uaktualniał.
Dowodem wydania produktu będzie zbiorcza asygnata, każdorazowo potwierdzana przez przedstawiciela Zamawiającego. Na podstawie asygnaty będzie następowało rozliczenie należności 2 razy w miesiącu.
Wykonawca gwarantuje, że stacja paliw, na której będą tankowane pojazdy Zamawiającego spełnia wymogi przewidziane przepisami prawa dla stacji paliw, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dopuszcza się objęcie zamówienia systemem rozliczania bezgotówkowego z użyciem kart identyfikacyjnych (kart paliwowych) z odroczonym terminem płatności (Zamawiający nie dopuszcza rozliczania za pomocą kart paliwowych pre-paid). Karty paliwowe zostaną wystawione na konkretne samochody Zamawiającego, a w przypadku pozostałego sprzętu Zamawiającego – na okaziciela, czyli Zamawiającego. Karty paliwowe zostaną wystawione przez Wykonawcę najpóźniej dnia 30.12.2020 r.. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z rozliczania bezgotówkowego z udziałem kart paliwowych, Zamawiający wymaga aby Wykonawca nie stosował jakichkolwiek limitów dotyczących minimalnej ilości zamawianego paliwa. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę w ofercie z rozwiązania bezgotówkowego z udziałem kart paliwowych, udzielony przez Wykonawcę w ofercie rabat winien uwzględniać rabat z tytułu złożenia niniejszej oferty oraz rabat z tytułu rozliczania za pomocą kart paliwowych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Rynek 18
Jasło 38-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Liquid fuels

» Buyer data

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle
ul. Rynek 18
Jasło 38-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Fuels category published on OnePlace in last 10 days.