Część 1 - Zakup wraz z dostawą wielkoformatowej drukarki tonerowej, Część 2 - Zakup wraz z dostawą macierzy dyskowej

» Notice description

2.1 Przedmiotem zamówienia jest:
Część 1 - Zakup wraz z dostawą wielkoformatowej drukarki tonerowej
Część 2 - Zakup wraz z dostawą macierzy dyskowej
2.2 Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazany jest konkretny materiał, wyrób lub urządzenie, lub odniesienie do konkretnej normy należy to traktować jako wytyczną techniczno-jakościową i zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji technicznej parametrów, czy danych, norm (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio materiał, wyrób lub urządzenie dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami oraz normami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji technicznej.
Zgodnie z orzeczeniem KIO z dnia 20 grudnia 2016 r. (sygn. akt. KIO 2312/16) „jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.”
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi, dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
2.2 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30232100 - 5 Drukarki i plotery
30233000 -1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
2.3 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku Nr 1 i 1a do SIWZ.
Po zawarciu umowy SOPZ stanowił będzie załącznik do umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia.
2.4 Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 i Nr 2a do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Staszica 2
Końskie 26-200
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Powiat Konecki
ul. Staszica 2
Końskie 26-200
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in