Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę drogi oraz kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną biologiczną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stary Kraków, gm. Sławno

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę drogi oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Kraków, gm. Sławno.
Przedmiot zamówienia został podzielny na dwa zadania:
Zadanie 1 – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną biologiczną oczyszczalnią ścieków w m. Stary Kraków, gm. Sławno.
1. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia:
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla:
1) budowy biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Kraków na działce nr 44/2 obręb ewid. Stary Kraków o przepustowości Qdśr.= 20,0 m3/d; technologia złoża zraszanego;
2) budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o długości L= 1 415 m;
3) budowy przyłączy kanalizacji sanitarnych po działkach prywatnych do budynków mieszkalnych, natomiast w działce drogowej do granic nieruchomości zaślepionych korkiem, długości L=317,50 m.
2. Dane wyjściowe do projektowania:
Dla opracowania zadania został przygotowany program funkcjonalno- użytkowy budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Stary Kraków, gmina Sławno – zamieszczono w załączniku nr 7 do SIWZ.
3. Projekt wykonawczy powinien składać się z następujących, odrębnych części:
1) drogowej (teren oraz droga dojazdowa do oczyszczalni);
2) technologiczno – instalacyjnej (sanitarnej);
3) elektrycznej;
4) automatyki i sterownia z uwzględnieniem opomiarowania i rejestracji.
Zadanie 2 - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy /przebudowy/ sieci dróg w m. Stary Kraków, gm. Sławno
1. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia:
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla budowy /przebudowy/ sieci dróg o łącznej długości ok. 1600 mb zgodnie z zamieszczonym załącznikiem graficznym – załącznik nr 8.1. oraz 8.2. do SIWZ. Stan obecny dróg to historyczny układ dróg o nawierzchni brukowanej z częściowo sprawnym systemem odprowadzania wód opadowych w postaci rowów otwartych i kanalizacji deszczowej. Część dróg jest o nawierzchni gruntowej uszlachetnionej kruszywem kamiennym oraz płytami jomb.
W dokumentacji projektowej należy opracować system odprowadzania wód opadowych z wykorzystaniem istniejących rowów i sieci kanalizacji deszczowej. Projekt wymaga ujęcia rozbudowy i przebudowy kanalizacji deszczowej.
2. Dane wyjściowe do projektowania:
1) szkic ukazujący zakres dróg do realizacji, załącznik nr 8.1. oraz 8.2. do SIWZ,
2) w dokumentacji projektowej należy uwzględnić odtworzenie rowów oraz kanalizacji deszczowej w obrębie projektowanej drogi,
3) miejsca postojowe przy drodze głównej (odcinek A) oraz przy cmentarzu należy zaprojektować z demontowanej kostki kamiennej. Parking przy terenie rekreacyjnym (odcinek C) z kostki betonowej,
4) projekt wykonawczy powinien składać się z następujących, odrębnych części drogowej i sanitarnej,
5) technologia nawierzchni dróg: kostka granitowa łupana, remont istniejącej nawierzchni bruk oraz nawierzchnia z betonu asfaltowego. Szczegółowe propozycje zawarte w tabeli załącznik nr 8.2. do SWIZ.
3. Projekt wykonawczy powinien składać się z następujących, odrębnych części:
1) drogowej (teren oraz droga dojazdowa do oczyszczalni);
2) instalacyjnej (sieci kanalizacji deszczowej).
I. Wytyczne do opracowania dokumentacji projektowych (drogowej oraz sanitarnej):
1. Mapa do celów projektowych zostanie dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego;
2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do występowania w jego imieniu w sprawach dot. uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci i urządzeń;
3. Wykonawca uzyska wszelkie pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę;
4. Wykonawca wykona niezbędne badania geotechniczne zgodnie z obowiązującymi normami;
5. W początkowej fazie opracowania dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym szczegółowe warunki do projektowania - podstawowe dane techniczne;
6. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym wstępną koncepcję dokumentacji projektowej;
7. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonymi pracami projektowymi należy prowadzić z powiadomieniem Zamawiającego;
8. Wykonawca przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę przekaże Zamawiającemu do akceptacji ostateczną wersję dokumentacji wraz z kopią wypełnionego wniosku o pozwolenie na budowę.
II. Szczegółowe uwarunkowania dla opracowania dokumentacji projektowej:
1. Teren jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
2. Na obszarze opracowania występuje strefa ochrony krajobrazu kulturowego oraz strefa ochrony archeologiczno-konserwatorskiej. Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia, zaopiniowania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
III. Projekty budowlane powinny zawierać wszystkie elementy określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).
IV. Spis działek budowlanych, na terenie których planowana jest inwestycja:
dz. nr 72/2; 73/3; 73/4; 74; 75; 76/5; 76/3; 27/1; 34; 55; 70/1; 70/2; 127; 66/1; 64; 66/4; 66/2; 43/1; 44/2, 65, 30, 47, 196, 197, 198 obr. ewid. Stary Kraków, gm. Sławno.
V. Wykonawca w ramach zamówienia opracuje dla każdego zadania:
1. 5 egzemplarzy projektu budowlano – wykonawczego do zgłoszenia / pozwolenia na budowę obejmującego projekty wszystkich niezbędnych branż. Jeśli projekt wykonawczy stanowił będzie odrębne opracowanie należy dostarczyć Zamawiającemu jego 4 egzemplarze, dodatkowo wszystkie opracowania w formatach PDF i dwg na płycie CD. Na płycie CD umieścić również skany wszystkich uzgodnień i decyzji uzyskanych na etapie projektowania i uzgadniania dokumentacji projektowej,
2. Projekty Stałej Organizacji Ruchu: 3 egz. i 1 egz. w wersji elektronicznej zapisanej w pliku „pdf”,
3. Przedmiary robót: 2 egz. i 1 egz. w wersji elektronicznej zapisanej w formacie „pdf" oraz „ath” lub kompatybilnym,
4. Kosztorysy inwestorskie: 2 egz. i 1 egz. w wersji elektronicznej zapisanej
w formacie „pdf" oraz „ath” lub kompatybilnym,
5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: 2 egz. i 1 egz. w wersji elektronicznej zapisanej w formacie „pdf”,
6. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 2 egz. i 1 egz. w wersji elektronicznej zapisanej w formacie „pdf”,
7. Wnioski zgłoszenia / pozwolenia na budowę wraz z wymaganymi załącznikami oraz przygotowanie uzupełnienia do tego wniosku, gdy właściwy organ wydający pozwolenie tego zażąda.
VI. Warunki pozostałe.
1. Na każdym etapie prac Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu i akceptacji opracowanego projektu.
2. Dokumentacja musi być opracowana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, w tym przepisami prawa Wspólnoty Europejskiej.
3. Na obszarze planowanej inwestycji występuje obszar Natury 2000, Dolina Wieprzy i Studnicy.
4. Do Wykonawcy należy uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych inwestycji.
5. Do Wykonawcy należy uzyskanie innych niezbędnych materiałów i uzgodnień: wypisów, wyrysów, uzgodnień, decyzji, ocen, opinii, badań i innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania spotkania roboczego z Zamawiającym na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej w celu omówienia rozwiązań projektowych i materiałowych.
W celu właściwego rozpoznania skali trudności zadania niezbędna jest wizja terenowa wykonawcy przed złożeniem oferty.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.12.2020 | 09:30


» Location

M. C. Skłodowskiej 9
Sławno 76-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Sławno
M. C. Skłodowskiej 9
Sławno 76-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in