USŁUGA CATERINGOWA - ZBIOROWEGO ŻYWIENIA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA W NAPACHANIU.

» Notice description

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa cateringu - przygotowanie i dostawa wyżywienia - gotowych 3 posiłków: śniadanie, obiad, podwieczorek dla dzieci przedszkolnych w wieku 3 - 6 lat uczęszczających do Przedszkola w Napachaniu w okresie od 04.01.2021 do 31.12.2021 co stanowi 254 dni roboczych.
2. Szacunkowa ilość posiłków maksymalnie w okresie trwania umowy – 21844.
Zamawiający oświadcza, że wskazana powyżej ilość osobodni ma charakter szacunkowy,
a rzeczywista ilość posiłków będzie zależna od decyzji rodziców w sprawie liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 oraz frekwencji dzieci.
3. Wykonawcę zobowiązuje się do:
a) dostarczania odpowiedniej ilości posiłków wraz z napojami (w tym również z wodą) zgodnej z zapotrzebowaniem złożonym na dany dzień przez upoważnioną osobę w następujący sposób:
- zamówienie śniadań do godz. 800, dostawa do 815
- korekta ilości posiłków do godz. 1030
- dostawa obiadów i podwieczorków w godz. 1100- 1130
Zamówienia ilości posiłków przez Zamawiającego nastąpi w sposób mailowy lub telefoniczny- sms.
b) zamawiający dopuszcza zmiany dostawy posiłków w przypadkach związanych z organizacją pracy w przedszkolu ( wyjazdy, spektakle itp.) W przypadku wyjazdu dzieci przedszkolnych Wykonawca winien przygotować w ramach środków przeznaczonych na dany dzień żywieniowy zupę i tzw. suchy prowiant dla dzieci wyjeżdżających. O planowanym wyjeździe i liczbie biorących w niej udział dzieci Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 3 dniowym wyprzedzeniem (szczegóły będą uzgodnione pomiędzy dyrektorem placówki a Wykonawcą). Dla dzieci pozostających w placówce Wykonawca dostarczy posiłki w zwykłym trybie.
c) jadłospis będzie układany przez Wykonawcę na okres 10 dni i przedstawiany Zamawiającemu do zatwierdzenia na 4 dni przed planowaną usługą.
Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 6 lat.
d) posiłki muszą być urozmaicone, wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki oraz uwzględniać polską tradycję kulinarną.
Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności posiłków w ciągu 10 dni żywieniowych.
e) smak i jakość posiłków powinna być zgodna z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach o żywieniu w placówkach.
( Dz.U. Z 2016 poz.1154)
Wykonawca dba o właściwy stan dostarczanych posiłków (posiłki gorące, świeże, smaczne i estetyczne).
f) wykonawca jest zobowiązany do działania zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego ( Dz. U. Z 2007 r. Nr 80, poz. 545). Zamawiający zastrzega prawo dokonywania kontroli w trakcie przygotowania posiłków w miejscu ich produkcji wskazanym przez Wykonawcę.
g) wszelkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia i Żywności, jak również przepisami prawa w zakresie higieny żywienia norm HCCAP oraz wewnętrznymi przepisami Zamawiającego i z uwzględnieniem indywidualnych diet żywieniowych. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci zgodnie z zaświadczeniem lekarskim i do zawarcia diet w jadłospisie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2020 | 09:00


» Location

ul. Poznańska 26
Napachanie 62-090
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Catering services

» Buyer data

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu
ul. Poznańska 26
Napachanie 62-090
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in