DOSTAWA BONÓW/KUPONÓW ŻYWIENIOWYCH ZASTĘPUJĄCYCH POSIŁKI REGENERACYJNE/PROFILAKTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW MZUK SOSNOWIEC

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie papierowej bonów /kuponów żywieniowych zastępujących posiłki regeneracyjne/profilaktyczne dla pracowników MZUK Sosnowiec.
Pod pojęciem bonów żywieniowych zwanych dalej bonami, należy rozumieć emitowane i oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela, uprawniające do płacenia za zakup posiłków lub artykułów spożywczych do przygotowania posiłków, z wyłączeniem wyrobów tytoniowych i alkoholowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
Bony żywieniowe winny być zabezpieczone przed sfałszowaniem (podrabianiem lub przerabianiem), poprzez umieszczenie na nich stosownego hologramu/znaku termicznego /znaku wodnego.
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wzoru oferowanego bonu.
2. Wartość nominalna jednego bonu 9,00 PLN.
3. Maksymalna ilość zamówionych bonów – 38 000 szt. w całym okresie realizacji zamówienia.
4. Dostawa bonów odbywać się będzie partiami (w systemie miesięcznym) według potrzeb Zamawiającego, poprzez zamówienia częściowe przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Termin dostawy bonów (nie dłuższy niż 3 dni i nie krótszy niż 1 dzień) jest w niniejszym postępowaniu jednym z kryteriów oceny ofert.
5. Wymagany okres gwarancji-nie krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 24 miesiące. Okres gwarancji jest w tym postępowaniu jednym z kryteriów oceny ofert.
5. Miejsce realizacji bonów winno obejmować placówki handlowe zlokalizowane na terenie miasta Sosnowca. W przypadku odmowy realizacji bonu w danej placówce handlowej znajdującej się w wykazie placówek sporządzonym przez Wykonawcę, zobowiązany jest on do wskazania kolejnej placówki w terminie 3 dni od dnia powiadomienia przesłanego za pomocą poczty elektronicznej.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2020 | 12:45


» Location

Plonów 22i
Sosnowiec 41-214
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Gift vouchers

» Buyer data

Miejski Zakład Usług Komunalnych
Plonów 22i
Sosnowiec 41-214
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in