Sukcesywny zakup paliw płynnych z przeznaczeniem do pojazdów, maszyn i urządzeń mechanicznych Gminy Bartoszyce i gminnych jednostek organizacyjnych.

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia stanowi:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych z przeznaczeniem do tankowania pojazdów, maszyn i urządzeń mechanicznych Gminy Bartoszyce w poniższych ilościach. Tankowanie odbywać się będzie na stacji paliw Wykonawcy. Wskazane poniżej ilości paliw należy traktować, jako zamówienie podstawowe.

1. Ilości paliw w zamówieniu postawowym:
1) Benzyna bezołowiowa Pb 95 litrów 7 988
2) Olej napędowy ON litrów 82 422

3)W tym dla jednostek organizacyjnych Gminy:

a) Urząd Gminy Bartoszyce
- Benzyna bezołowiowa PB 95 litrów 4 418
- Olej napędowy ON litrów 3 212

b) Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce
- Benzyna bezołowiowa PB 95 litrów 3 450
- Olej napędowy ON litrów 77 000

c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Olej napędowy ON litrów 1 310

d) Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji Gminy Bartoszyce
- Benzyna bezołowiowa PB 95 litrów 120
- Olej napędowy ON litrów 900

2. Oferowane paliwo musi odpowiadać normom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680).

4. Wielkość opustu (wyrażona w procentach) jest stała w okresie realizacji umowy.

5. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zagwarantuje ciągłość dostaw oraz wysoką jakość dostarczanych paliw zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami jakości i przepisami.

6. Wykonawca zagwarantuje dostawę paliw płynnych odpowiednich do okresu ich stosowania: w okresie letnim tzw. paliwa letnie, w okresie zimowym tzw. paliwa zimowe, a w okresie przejściowym tzw. paliwa przejściowe.

7. Zamawiający będzie dokonywał zakupów paliwa sukcesywnie na stacji paliw Wykonawcy. Wydawanie paliw odbywać się będzie bezpośrednio do zbiorników paliwa samochodów Zamawiającego a tankowanie maszyn do kanistrów za upoważnieniem. Każde tankowanie odbywać się będzie do pełna.

8. Zamawiający wymaga, aby stacja paliw dedykowana do realizacji przedmiotowego zamówienia była czynna codziennie (7 dni w tygodniu) 24 godziny na dobę i znajdowała się w odległości nie dalej niż 8 km od Zamawiającego, liczonej jako długość trasy przejazdu od siedziby Zamawiającego do wskazanej stacji paliw Wykonawcy po drogach publicznych.

Adres siedziby Zamawiającego:
Urząd Gminy Bartoszyce
Plac Zwycięstwa 2
11 – 200 Bartoszyce

9. Ceny za zakupione paliwo będą naliczane według cen obowiązujących na stacji paliw Wykonawcy (wskazanej zgodnie z pkt. 8), w dniu tankowania, pomniejszone o zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie opust cenowy.

10. Dostawy paliw realizowane na stacji paliw Wykonawcy rozliczane będą w systemie bezgotówkowym. Wystawianie faktur odbywać się będzie maksymalnie dwa razy w miesiącu. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji pobranego paliwa dla poszczególnych pojazdów z uwzględnieniem nr rejestracyjnego, daty tankowania, miejsca tankowania, ilości pobranego paliwa oraz stanu licznika pojazdu tankującego (podawany przez osoby uprawnione zgodnie z przedłożonym przez jednostki wykazem osób). Prowadzona ewidencja musi uniemożliwiać dokonanie rozliczenia w systemie bezgotówkowym w przypadku nie podania przez kierowcę Zamawiającego stanu licznika lub gdy różnica stanu licznika w odniesieniu do ostatniego tankowania wyniesie 0 (zero).

11. Wykonawca przyjmie termin płatności 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury.

12. W przypadku zmiany ilości i rodzaju pojazdów, niezwłocznie zostanie uaktualniony wykaz do umowy.

13. W przypadku zatankowania pojazdu paliwem innym gatunkowo (o wyższej klasie jakości) niż zamówione Wykonawca wystawi Zamawiającemu odrębną fakturę VAT dla danego pojazdu.

14. Zamawiający wyklucza wyodrębnienie dodatkowej zapłaty, która nie byłaby ujęta w cenie oferty.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.12.2020 | 10:00


» Location

Plac Zwycięstwa 2
Bartoszyce 11-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Gaseous fuels
  • Nuclear fuels
  • Liquid fuels
  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products

» Buyer data

Gmina Bartoszyce
Plac Zwycięstwa 2
Bartoszyce 11-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in