Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Turku oraz odbiór tablic wycofanych z użytkowania w roku 2021

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Turku oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych, w okresie obowiązywania umowy.
W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wytworzenia i dostarczenia Zamawiającemu do 18 025 sztuk tablic rejestracyjnych zgodnie z przepisami:
a) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.),
b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.),
c) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 roku w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz.U z 2020 r., poz.717),
d) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz trybu legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 547),

oraz normami lub specyfikacjami technicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r., poz. 155 z późn. zm.), potwierdzonymi certyfikatami dotyczącymi zgodności tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi;

2) odbioru i zniszczenia wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w sposób uniemożliwiający ich użycie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca będzie odbierał wycofane z użytku tablice rejestracyjne na koszt własny,
a ich szacunkowa ilość w okresie trwania umowy może wynieść ok. 14 000 sztuk.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Opis zawiera wymagania minimalne.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego (art. 30 ust. 5 pzp).

We wszystkich zapisach SIWZ oraz w jej załącznikach, w których zamawiający odwołuje się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne rozwiązania o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność rozumie się zaoferowanie rozwiązania, którego parametry techniczne są co najmniej takie same jak opisane w SIWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.

Zamawiający uzna za sprzeczne z SIWZ oferty zawierające rozwiązania o innej specyfikacji niż określone w SIWZ oraz o parametrach niższych (gorszych) niż wymienione w niniejszej specyfikacji i tym samym takie oferty będą podlegały odrzuceniu.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2020 | 11:00


» Location

ul. Kaliska 59
Turek 62-700
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Office accessories

» Buyer data

Zarząd Powiatu Tureckiego
ul. Kaliska 59
Turek 62-700
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in