wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1377R na odcinku od granic miasta Rzeszowa do pasa kolejowego linii kolejowej Nr 91”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na realizację inwestycji drogowej pn.
„Budowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1377R na odcinku od granic miasta Rzeszowa do pasa kolejowego linii kolejowej Nr 91”
2. Zakres zamówienia :
2.1. Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem i uzyskaniem prawomocnego dokumentu zezwalającego na rozpoczęcie inwestycji drogowej – decyzji ZRID zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
2.2. Zakres przedsięwzięcia objętego projektowaniem obejmuje:
- budowę, rozbudowę i przebudowę dróg na długości ok. 475 m;
- budowę skrzyżowania z drogą powiatową;
- budowę chodników;
- budowę ścieżek rowerowych;
- budowę przejść dla pieszych;
- budowę odcinków dróg dojazdowych dla zapewnienia obsługi terenu przyległego, komunikacji lokalnej, osobom prawnym i podmiotom gospodarczym, w stopniu zapewniającym przejezdność pojazdom odpowiadającym profilowi działalności tych osób i podmiotów (w razie konieczności);
- budowę/przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych zapewniających dostęp do terenów przyległych;
- wzmocnienie istniejących nawierzchni jezdni (w przypadku możliwości lub konieczności);
- przebudowę i budowę odwodnienia drogi wraz z rozwiązaniem odprowadzenia wód opadowo
– roztopowych do odbiorników;
- budowę ogrodzenia drogi (w przypadku konieczności);
- budowę kanału technologicznego (zgodnie z obowiązującymi przepisami);
- budowę elementów wynikających z uzyskanych decyzji administracyjnych.
- budowę elementów ochrony akustycznej, jeśli konieczność ich budowy będzie wynikać z przeprowadzonej analizy i uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- budowę urządzeń oczyszczających ścieki drogowe przed wprowadzeniem do odbiorników, jeśli konieczność ich budowy będzie wynikać z uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji wodno-prawnej;
- montaż elementów bezpieczeństwa ruchu – wynikający z zatwierdzonego projektu organizacji ruchu;
- montaż ogrodzeń (w razie konieczności)
2.3. Wykonawca wielobranżowej dokumentacji projektowej swoim kosztem i staraniem:
a) Uzyska wszystkie niezbędne decyzje (w przypadku konieczności także decyzje zmieniające), uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, warunki techniczne niezbędne do wydania decyzji ZRID,
b) Sporządzi dokumentację geodezyjno – kartograficzną, dokumentację formalno - prawną związaną z czasowym oraz stałym zajęciem nieruchomości pod drogę, wraz z jej infrastrukturą, w tym wykona mapy z projektem podziału (mapy zbiorcze i mapy jednostkowe dla każdej działki ulegającej podziałowi), mapy uzupełniające, wykazy synchronizacyjne, mapy synchronizacyjne oraz pozyska dokumenty własności niezbędne do wpisu w KW prawa własności oraz ustalenia odszkodowania w odrębnej decyzji,
c) Sporządzi dokumentację geotechniczną, geologiczno – inżynierską, hydrogeologiczną, hydrologiczną (jeśli będzie wymagana),
d) Opracuje dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
e) Opracuje dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego w tym operat wodno prawny lub/i oceny wodno prawnej, zgłoszenia wodnoprawnego,
f) Uzyska warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia kolidujących sieci zewnętrznych,
g) Wykona wszelkie niezbędne inwentaryzacje, oceny, ekspertyzy, pomiary i badania - terenu, istniejących obiektów i urządzeń, jakie wymagane są do prawidłowego zaprojektowania przedsięwzięcia,
h) sporządzi wykazy zawierające określenie nieruchomości lub ich części oraz ich powierzchni, które na mocy decyzji ZRID staną się własnością Inwestora,
i) sporządzi wykazy zawierające określenie nieruchomości lub ich części oraz ich powierzchni, które stanowić będą teren niezbędny do wykonania obiektów budowlanych (ograniczenie czasowe na czas prowadzenia robót) wraz z podaniem rodzaju robót budowlanych planowanych do wykonania.
j) Wykona obliczenia statyczne i wytrzymałościowe oraz uzyska inne dokumenty i materiały.

2.4. Do obowiązków Wykonawcy wielobranżowej dokumentacji projektowej należy w szczególności:
1) Pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym wynikających z dokumentów planistycznych gminy, zasobów zarządców i administratorów obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących posiadać informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia,
2) Wykonanie prognozy ruchu w oparciu o pomiary ruchu wykonane we własnym zakresie. Należy przyjąć 20-letni horyzont czasowy prognozy ruchu. Prognoza ruchu powinna obejmować ruch generowany przez pojazdy poruszające się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji, czyli na: drodze powiatowej Nr 1377R zarówno na terenie miasta jak i na terenie powiatu rzeszowskiego oraz na drodze powiatowej Nr 1333R,
3) Sporządzenie mapy do celów projektowych dla potrzeb projektu budowlanego i projektu wykonawczego w skali 1:1000 lub 1:500,
4) Sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji (w tym zieleni, zjazdów, zagospodarowania terenu
w zakresie planowanych robót), ocen, ekspertyz, pomiarów i badań (w tym uzupełniających geologiczno
– inżynierskich) terenu i istniejących obiektów i urządzeń. W tym zakresie należy również dokonać analizy dostępności komunikacyjnej działek położonych przy projektowanej drodze,
5) Pozyskanie dokumentów własności (wypisy z ewidencji gruntów),
6) Uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujących sieci zewnętrznych,
7) Uzyskanie warunków przyłączeń do sieci,
8) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem rozbiórki (w przypadku konieczności) innych obiektów kolidujących z przedmiotową inwestycją,
9) Uzyskanie wszelkich decyzji (w przypadku konieczności także decyzji zmieniających), uzgodnień i opinii niezbędnych do wydania prawomocnej decyzji ZRID (lub decyzji w oparciu o zapisy ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego, jeśli zajdzie taka konieczność), decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pozwolenia wodnoprawnego, decyzji zwalniających z niektórych zakazów wynikających z ustawy Prawo wodne, (jeżeli będzie konieczna), protokołu z Narady Koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu;
10) Uzyskanie ewentualnie wymaganych odstępstw od przepisów techniczno budowlanych,
11) Sporządzenie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej oraz formalno – prawnej, niezbędnej do uzyskania praw do nabycia nieruchomości pod inwestycję oraz czasowego korzystania z nieruchomości,
12) W przypadku konieczności uzyskanie prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane (umowy cywilno - prawne właścicieli nieruchomości) na wejście w teren,
13) Sporządzenie i złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID w tym skompletowanie wszystkich załączników (lub decyzji w oparciu o zapisy ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego, jeśli zajdzie taka konieczność),
14) Uzyskanie opinii wymaganych ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych należy uzyskać na rzecz Zarządu Powiatu Rzeszowskiego.
15) W przypadku wystąpienia takiej konieczności – sporządzenie materiałów do zgłoszenia robót tego wymagających wraz ze skutecznym zgłoszeniem,
16) Sporządzenie Projektu Budowlanego,
17) Przygotowanie Informacji i Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
18) Sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umożliwiającej realizację obiektów budowlanych oraz jej uzgodnienie,
19) Opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadających rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego,
20) Opracowanie Przedmiaru Robót,
21) Sporządzenie Kosztorysu Inwestorskiego na podstawie aktualnych dla okresu sporządzenia opracowania cenników SEKOCENBUD,
22) Sporządzenie wszelkich opracowań wynikających z dostosowania dokumentacji projektowej do układu współrzędnych sytuacyjnych oraz układu wysokościowego aktualnie obowiązujących na terenie inwestycji,
23) Sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu, spełniającego wymogi przepisów prawa w tym zakresie.

2.5. Dla zaakceptowanych przez Zamawiającego rozwiązań projektowych Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne decyzje (w przypadku konieczności także decyzji zmieniających), uzgodnienia i opinie niezbędne do wydania prawomocnej decyzji ZRID.

2.6. Dodatkowo w ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie nieodpłatnie uczestniczył w postępowaniu o zamówienie publiczne dla przedmiotowego zadania na roboty budowlane poprzez udzielanie wyjaśnień i pisemnych odpowiedzi na zgłaszane pytania ( w terminie maksymalnie 2 dni roboczych) oraz nieodpłatnie dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień w przedmiotowym opracowaniu projektowym.

2.7. Wykonawca na etapie dokumentacji projektowej powinien opracować i uzyskać zatwierdzenie docelowego projektu organizacji ruchu. Projekt podlega zatwierdzeniu w Organach Ruchu (Starosta), po uzyskaniu opinii Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie, Komendy Powiatowej Policji w Rzeszowie. Uzyskanie opinii w/w oraz wskazanych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

2.8. Wykonawca będzie bez dodatkowego wynagrodzenia sprawował nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Grunwaldzka 15
Rzeszów 35-959
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Powiat Rzeszowski
ul. Grunwaldzka 15
Rzeszów 35-959
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in