Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Przebudowa ulicy Długiej w Tczewskich Łąkach”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem umowy o roboty budowlane wraz z kontrolą jej rozliczenia finansowego nad przebudową ulicy Długiej w Tczewskich Łąkach.
Szczegółowy zakres robót budowlanych zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w dokumentacji projektowej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gmina-tczew.pl w zakładce zmówienia publiczne link - http://bip.gmina-tczew.pl/a,18767,przebudowa-ulicy-dlugiej-w-tczewskich-lakach.html w ogłoszeniu o przetargu na roboty budowlane. W celu prawidłowej wyceny usługi Nadzoru Inwestorskiego niezbędne jest zapoznanie się z dokumentacją. Wykonawca musi dysponować Inspektorem nadzoru, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów.
Inspektor nadzoru powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220). Wykonawcy z innych państw członkowskich mogą spełnić niniejszy warunek posiadając równoważne uprawnienia uzyskane w swoich krajach pochodzenia. Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego – ustawa Prawo budowlane art. 12 ust. 7 oraz art. 12a, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez właściwy organ w Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U z 2020 r., poz.220). Wykonawca, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające w/w uprawnienia dla inspektora nadzoru.
2. Pozostałe założenia
1) Do podstawowych obowiązków Inspektora nadzoru należeć będą czynności:
a) nadzorowania budowy;
b) sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie obowiązków ujętych w przepisach Prawa Budowlanego;
c) reprezentowanie Zamawiającego - sprawowanie kontroli zgodności i jakości realizacji prac z opisem zamówienia, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą robót budowlanych oraz dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę;
d) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających wraz z potwierdzeniem tego faktu wpisem w Dzienniku Budowy w terminie do 3 dni od zgłoszenia ich przez Wykonawcę robót budowlanych;
e) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy przez wykonawcę;
f) sprawdzanie poprzez zatwierdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
g) realizacja postanowień zawartych w art. 25 prawa budowlanego w odniesieniu do realizowanych robót i zapisów zawartych w SIWZ;
h) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, usunięcia wad oraz potwierdzanie faktycznie wykonanych prac jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót;
i) nadzorowanie i kontrolowanie zgodności prowadzonych przez Wykonawcę robót budowlanych na budowie z uprzednio sporządzonym przez niego i zatwierdzonym:
• Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ),
• Projektem organizacji ruchu na czas budowy,
j) kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymania porządku na terenie budowy;
k) kontrolowanie obecności na budowie osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę do czego zobowiązany jest Wykonawca;
l) kontrola ilości i wartości wykonywanych prac, kontrola terminowości wykonania robót; Inspektor nadzoru prowadzi bieżącą analizę sytuacji związaną z realizacją zadania oraz niezwłocznie informuje Zamawiającego o okolicznościach mogących skutkować nieprawidłową i nieterminową realizacją zadania. Wykrycie takich problemów czy zagrożeń skutkować będzie podjęciem przez Inspektora nadzoru działań naprawczych w zakresie jego kompetencji lub sformułowania konkretnych zaleceń (sugestii dla Zamawiającego) odnośnie konieczności podjęcia określonych działań;
m) przybycie niezwłocznie (nie później niż dnia następnego) na teren budowy na każde wezwanie (również telefoniczne) Zamawiającego i Wykonawcy robót objętych nadzorem;
n) czynny udział w naradach koordynacyjnych;
o) wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdy będą one prowadzone w sposób zagrażający bezpieczeństwu i życiu osób lub wykonywane niezgodnie z wymaganiami umowy na roboty budowlane;
p) wycena poleceń zmian, w porozumieniu z Zamawiającym, z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych oraz zapisów umowy na wykonanie robót, a także weryfikacja przedłożonych przez wykonawcę robót budowlanych kosztorysów związanych z rozliczeniem robót zamiennych i dodatkowych;
q) potwierdzenie gotowości odbiorowej zadania objętego nadzorem oraz przygotowanie odbioru końcowego robót poprzez sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru (zatwierdzanie podpisem dokumentacji powykonawczej przedmiotu zamówienia) oraz czynne uczestnictwo w odbiorze robót;
r) w przypadku wystąpienia roszczeń Wykonawcy robót budowlanych udział w ich rozpatrywaniu, w tym także przedstawienie Zamawiającemu swojego stanowiska co do ich zasadności. W przypadku powstania sporów sądowych między Zamawiającym, a Wykonawcą robót budowlanych dotyczący realizacji Umowy na roboty budowlane, Inspektor zapewni Zamawiającemu wsparcie poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących tematu sporu;
s) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania;
t) branie udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi (w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych) oraz nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad.
2) Inspektor Nadzoru ma prawo:
a) wydawać Wykonawcy robót polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych,
b) żądać od Wykonawcy robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
c) żądać od Wykonawcy usunięcia z budowy osób co do których stwierdzono brak zawarcia umowy o pracę. W tym celu zostanie sporządzona notatka pisemna przez Inspektora nadzoru, którą przedłoży niezwłocznie Zamawiającemu.
3) Inspektor nadzoru upoważniony jest do podpisywania protokołów odbioru.
4) Bez pisemnej zgody Zamawiającego Inspektor nadzoru nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych.
5) Inspektor nadzoru jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu swojej opinii w sprawie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych wnioskowanych przez Wykonawcę robót budowlanych.
6) Inspektor nadzoru zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach.
7) Inspektor nadzoru jest zobowiązany do minimum jednej wizyty na budowie w tygodniu. Wizyty Inspektora na terenie budowy należy potwierdzić – sposób potwierdzania wizyt zostanie ustalony pomiędzy stronami podczas podpisania umowy.
3. Inspektor Nadzoru budowlanego zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną w SIWZ na roboty budowlane, Polską Normą oraz przepisami prawa budowlanego.
4. Pomimo szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych, Zamawiający informuje o możliwości dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej terenu na którym mają być prowadzone roboty, w celu oszacowania przez Wykonawcę na jego własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyk oraz wszelkich danych jakie mogą okazać się niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej terenu odbywa się na koszt własny Wykonawcy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.12.2020 | 14:00


» Location

ul. Lecha 12
Tczew 83-110
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Tczew
ul. Lecha 12
Tczew 83-110
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in