Przebudowa drogi gminnej Nr 170 937C ulica Wiejska w Tłuchowie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej Nr 170 937C ulica Wiejska w Tłuchowie zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym, stanowiącym Załącznik Nr 9 do SIWZ , przedmiarze robót (o znaczeniu pomocniczym) stanowiącym Załącznik Nr 10 do SIWZ , Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej Załącznik Nr 11 do SWIZ.3. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany, we własnym zakresie i na własny koszt, do:
3.1. zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji, 3.2. oznakowania i zabezpieczenia placu budowy ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób; 3.3. uporządkowania terenu po zakończeniu budowy; 3.4. dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku (w tym odbiorów branżowych wymaganych przepisami np.: z zakresu energetyki, telekomunikacji, wodociągów i kanalizacji, SANEPID, STRAŻ itp.), 3.5. wszelkich robót przygotowawczych, w tym robót porządkowych, organizacji i utrzymania placu budowy, dostawy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy niezbędnych mediów oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,3.6.opracowania i uzgodnienia z właściwymi zarządcami dróg projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót , a następnie uzyskania zatwierdzenia tych projektów przez właściwe do tego organy.3.7. przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach najpóźniej w dniu odbioru końcowego.4.Inwestycja objęta jest :1) Zgłoszeniem zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych z dnia 20.10.2020r.
5.Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania wszystkich robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz dokumentacją projektową, umową
 i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy. 6. Materiały zastosowane do wykonania zadania muszą być zgodne z rozwiązaniami przedstawionymi w dokumentacji budowlanej lub im równoważne. Urządzenia powinny posiadać ważną aprobatę techniczną lub inny dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie w krajach Unii 
Europejskiej.7. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Podane w niniejszej SIWZ, w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń czy wyposażenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. 8. Uproszczony kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy będzie wymagany od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i zostanie przedłożony przez Wykonawcę w dniu zawarcia umowy. 9. Dołączony przedmiar robót stanowi element pomocniczy do opracowania uproszczonego kosztorysu ofertowego. 10. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: prace montażowe, instalacyjne oraz roboty ogólnobudowlane z zakresu robót instalacyjnych sieci sanitarnych, energetycznych i elektrycznych oraz budowlanych określonych w opisie przedmiotu zamówienia (wyjątek stanowią sytuacje, gdy prace wykonuje osoba fizyczna prowadząca samodzielną działalność gospodarczą na podstawie umowy o podwykonawstwo), chyba, że z odrębnych przepisów wynika, że te osoby nie muszą być zatrudnione na umowę o prace.11. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 10 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.12. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maj 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 13. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.15. Wykonawca w celu wykonania umowy zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy wynikającym z obowiązujących przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Sierpecka 20
Tłuchowo 87-605
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Tłuchowo
ul. Sierpecka 20
Tłuchowo 87-605
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in