Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych w 2021 roku.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie oznakowania drogowego pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych w 2021 roku.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:

- bieżące utrzymanie i remont oznakowania pionowego oraz awaryjne oznakowanie zagrożeń występujących na drogach, ponadto wymianę zużytych znaków na nowe
oraz wykonanie zmian organizacji ruchu
- wykonanie oznakowania poziomego wg zatwierdzonych do realizacji projektów
organizacji ruchu docelowych i czasowych.

Realizacja zamówienia ma być wykonywana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 ze zm. + załączniki)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 5 do SIWZ oraz przedmiar robót, stanowiący zał. nr 6 do SIWZ.

Pozostałe wymagania określono we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.12.2020 | 11:30


» Location

ul. Stefana Batorego 6
Racibórz 47-400
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Miasto Racibórz
ul. Stefana Batorego 6
Racibórz 47-400
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in