SVA/J/4620-73/2020: Przebudowa części budynku wraz z kompleksową termomodernizacją na potrzeby internatu: Lubliniec ul. 74 GPP 3 – OK Q52 - załadunek, wywóz i zagospodarowanie odpadów budowlanych.

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części budynku wraz z kompleksową termomodernizacją na potrzeby internatu: Lubliniec ul 74 GPP 3 – OK Q52. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: załadunek, wywóz i zagospodarowanie odpadów budowlanych kod 170904, 170107, 170604, 170201 z terenu budowy znajdującej się przy ul. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty 3 w Lublińcu zad OK Q 52.
Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określa formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

Podane w formularzu cenowym, ceny jednostkowe powinny zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie, w trakcie trwania Umowy, prawo niezrealizowania do 50% zakresu przedmiotu Umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy lub możliwość zwiększenia do 50% zakresu przedmiotu Umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.

Odbiorca odpadów musi podać w formularzu ofertowym w pkt 4 ( Załącznik nr 1 do SIWZ) własny numer rejestrowy BDO w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami.

2.Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a) ustawy wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, kierowców oraz innych pracowników skierowanych
do załadunku i wywozu odpadów w ramach realizacji przedmiotu umowy, jeśli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Ignacego Paderewskiego 6
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

AMW SINEVIA Sp. z o.o.
ul. Ignacego Paderewskiego 6
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in