Dostawa paliw płynnych w 2021

» Notice description

Część 1. Sukcesywne dostawy paliw płynnych na stacji Wykonawcy
1) Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń, na stacji Wykonawcy w 2021 roku, jak niżej:
- benzyny bezołowiowej Pb 95 - szacunkowa ilość litrów, 5000 l
- oleju napędowego ON - szacunkowa ilość litrów, 55000 l
2) Przedmiot umowy będzie świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, w postaci świadczeń cząstkowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. Określone ilości paliw są średnimi ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Dostawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości paliw płynnych faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy, w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. W związku z tym Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń finansowych np. odszkodowania jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie zakupi od wykonawcy wskazanych ilości paliw.
3) Paliwo odbierane będzie przez Zamawiającego na stacji Wykonawcy umiejscowionej w odległości nie większej niż 5,0 km od siedziby Zamawiającego tj. 17-200 Hajnówka, ul. Bielska 41 i czynną przez wszystkie dni tygodnia, minimum 8 godzin, nie później niż od godziny 7:00. Wykonawca wskaże w ofercie stację paliw wraz z adresem, gdzie możliwe jest tankowanie
- benzyny bezołowiowej Pb 95,
- oleju napędowego ON,
4) Dostarczane paliwa będą odpowiadały obowiązującym normom w tym zakresie oraz spełniały parametry określone przepisami prawa, w tym Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1680z późn. zm.).
5) Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany jest posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2020 poz. 883 ze zm.).
6) Paliwa muszą spełniać normę PN-EN228:2013-04; PN-EN590:2013-12 oraz być zdatne do użytku zarówno w warunkach letnich, przejściowych i zimowych.
7) Zamawiający zobowiązuje się stosować do obowiązujących na stacji paliw przepisów.
8) Wydawanie paliwa odbywać się będzie na podstawie ważnej karty drogowej lub karty paliwowej do zbiornika pojazdów, maszyn i urządzeń, ewentualnie do kanistra.
9) Zamawiający dopuszcza dwa rodzaje ewidencjonowania pobranego paliwa stanowiącego podstawę do rozliczenia, jak niżej:
a) ewidencjonowanie przez Wykonawcę wydanego paliwa w zbiorczym zestawieniu z podpisem kierowcy, oraz każdorazowego odnotowywania w karcie drogowej ilości faktycznie pobranego paliwa.
b) przy użyciu kart paliwowych, z tym że:
- karta paliwowa ma być wydana bezpłatnie odrębnie na każdy pojazd, sprzęt i urządzenie Zamawiającego,
- Wykonawca do faktury za wykonanie zamówienia dołączy zbiorczy dowód wydania, o którym mowa w §3 ust. 8 Projektu umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
- Zamawiający zastrzega, że karty paliwowe winny być wydane do dnia 29.12.2020 r. – w przypadku opóźnień z wydaniem kart paliwowych Wykonawca umożliwi bezgotówkowe tankowanie pojazdów na wybranej stacji od dnia 01.01.2021 r. na zasadach i warunkach określonych w umowie tj. Wykonawca będzie prowadził rejestr wydanego paliwa zawierający wszystkie elementy „Miesięcznego zbiorczego dowodu wydania” określonego w SIWZ i projekcie umowy.
10) Dostawy będę realizowane na zasadzie tankowania pojazdów do zbiornika pojazdów, maszyn i urządzeń, ewentualnie do kanistra, na stacji Wykonawcy wskazanej w ofercie.
11) Tankowanie pojazdów, maszyn i urządzeń odbywać się będzie w godzinach pracy stacji, czynnej minimum 8 godz. na dobę. Godzina otwarcia stacji nie później niż 700.
12) W nagłych przypadkach Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliw z dystrybutora przez 24 godz. na dobę (klęska żywiołowa, akcja związana z zimowym utrzymaniem dróg, itp.) Dostawca na żądanie Zamawiającego umożliwi zatankowanie pojazdów w innych godzinach niż zostało określone w pkt 11.
13) Niezależnie od liczby innych klientów, każdy pojazd zamawiającego winien być zatankowany w czasie nie dłuższym niż 30 minut od zgłoszenia się kierowcy do pracownika stacji. W przypadku sytuacji kryzysowych wynikających z działań Zamawiającego Wykonawca umożliwi tankowanie pojazdów i sprzętu silnikowego poza kolejnością pojazdów znajdujących się na stacji paliw.
14) W sytuacjach awaryjnych, gdy stacja będzie nieczynna Wykonawca zapewni bezgotówkowe tankowanie na innej stacji paliw, zlokalizowanej w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego na zasadach jak dla stacji Wykonawcy. W przypadku wystąpienia takich sytuacji (tankownie na innej stacji niż Wykonawcy) ceny tankowania będą cenami obowiązującymi na dystrybutorze Wykonawcy i zostanie doliczony rabat zgodnie z formularzem ofertowym, a wszelkie koszty tankowania pokryje Wykonawca.
15) Zamawiający przedstawi wykaz pojazdów, maszyn i urządzeń, które będą zaopatrywane na stacji paliw Dostawcy.

Część 2. Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do siedziby Zamawiającego.
1) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa lekkiego oleju opałowego -15 000 litrów.
2) Przedmiot zamówienia świadczony będzie wielorazowo w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego w postaci świadczeń cząstkowych. Terminy dostaw będą uzgadniane telefonicznie z Wykonawcą z min. 1 dniowym wyprzedzeniem i będą odbierane w godz. 700 – 1500 przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego
3) Dostawy lekkiego oleju opałowego realizowane będą przy użyciu środków transportu (cysterna) Wykonawcy spełniających normy przewidziane w przepisach dotyczących ochrony środowiska do miejsca lokalizacji zbiornika tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, w sezonie grzewczym w 2021 roku.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. Określone ilości oleju opałowego są średnimi ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Dostawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości oleju opałowego faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy, w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. W związku z tym Wykonawca nie może dochodzić żadnych roszczeń finansowych np. odszkodowania jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie zakupi od wykonawcy wskazanych ilości oleju opałowego.
5) Lekki olej opałowy winien charakteryzować się parametrami jakościowymi zgodnymi z wymaganiami najnowszych edycji odpowiednich norm jakościowych PN-C-96024:2011, oraz parametrami jakościowymi zgodnymi z Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. 2016 poz. 2008).
6) Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy zobowiązany jest posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2020 poz. 883 ze zm.).
7) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej specyfikacji sposób wykonania dostaw.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 10:00


» Location

Bielska 41
Hajnówka 17-200
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Liquid fuels

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce
Bielska 41
Hajnówka 17-200
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Fuels category published on OnePlace in last 10 days.