Dostawa kruszywa naturalnego dla potrzeb Gminy Bielsk Podlaski

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy Bielsk Podlaski, kruszyw naturalnych o następującym rodzaju i ilości:
1.1 kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 mm w ilości 1500 ton
1.2 kruszywo łamane 0-31,5 mm w ilości 1000 ton – mieszanka kruszywa łamanego o stopniu przekruszenia C50/30
2. Zamawiający nie dopuszcza margli, kredy i wapienia – dostarczone kruszywo musi spełniać wymagania przedstawione w normie PN-EN 13043.
3. Kruszywo musi być czyste, bez domieszek materiałów niepożądanych typu: odpady metalowe, plastikowe, drewniane, szklane, gliny. W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa wspomnianych zanieczyszczeń Zamawiający odmówi przyjęcia dostawy.
4. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie dostawy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, jakości materiałów oraz metod organizacyjno-technicznych.
5. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody lub uszkodzenia urządzeń znajdujących się na miejscu dostawy i rozładunku kruszywa powstałe w wyniku dostawy.
6. Zamawiający wymaga, aby rozładunek kruszywa odbył się w sposób kontrolowany.
7. Zamawiający ma prawo do zbadania dostarczonego kruszywa pod względem: jakości, ilości i zanieczyszczenia. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez dostarczone kruszywo wskazanych w umowie parametrów Zamawiający może odmówić zapłaty wynagrodzenia, obciążyć Wykonawcę kosztami badania i kontroli wagi, żądać wymiany kruszywa (na koszt Wykonawcy) na spełniające wymagania w terminie 3 dni, od dnia w którym dana okoliczność zaistniała.
8. Zważenie dostarczonej ilości kruszywa nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Z kontroli kruszywa podczas ważenia zostanie sporządzony protokół, który podpisze kierowca dostarczający kruszywo oraz przedstawiciel Zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Mickiewicza 46
Bielsk Podlaski 17-100
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Stone

» Buyer data

Gmina Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 46
Bielsk Podlaski 17-100
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in