Przebudowa drogi w miejscowości Popki

» Notice description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Popki w km 0+000-0+407,01 odcinek długości 407,01 m

Dane techniczne:
- klasa techniczna D
- ruch kategorii KR1
- prędkość projektowa 30 km/h - w km szerokość jezdni -5,00m
i obustronne gruntowe pobocza szerokości 0,75m
- spadek poprzeczny na prostej 2%
- promienie i spadki na łukach wg wyliczeń parametrów łuków.

UWAGI KOŃCOWE.
1. Wszystkie roboty prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną w drogownictwie, wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami BHP zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonaniu robót budowlanych (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz. 401) oraz w sposób nieuciążliwy dla właścicieli sąsiednich posesji, wszelkie prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane, wszystkie wymiary podane w projekcie/przedmiarze robót sprawdzić na budowie przed zamówieniem materiału, stosować wyłącznie materiały budowlane i wykończeniowe dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, podczas realizacji inwestycji, w razie uzasadnionej konieczności prowadzenia robót w rozbieżności z przyjętymi założeniami projektowymi, niezwłocznie skontaktować się z projektantem w celu dokonania niezbędnych korekt, a po zakończeniu prac budowlano-montażowych i terenowych, teren w obrębie budowy należy uporządkować.

2. Wykonawca robót musi zorganizować proces budowlany tak, aby swoimi działaniami nie doprowadzić do uszkodzenia nawierzchni lub konstrukcji dróg nie objętych bezpośrednio robotami nawierzchniowymi, w szczególności chodzi tutaj o odcinki dróg gminnych, po których Wykonawca będzie się poruszał sprzętem ciężkim. Jeśli w wyniku działań Wykonawcy robót dojdzie do uszkodzenia konstrukcji bądź nawierzchni odcinków dróg, na których nie są prowadzone przez niego roboty nawierzchniowe, Wykonawca robót będzie zobowiązany w ramach realizowanego zadania odtworzyć zniszczone elementy dróg bez prawa do dodatkowej zapłaty. W związku z powyższym Wykonawca robót przed rozpoczęciem prac wykona dokładną inwentaryzację fotograficzną lub inną (uzgodnioną z Zamawiającym) stanu dróg gminnych, z których będzie korzystał (na całej ich długości) w związku z zawartą umową o roboty budowlane.
3. Szczegółowy zakres robót budowlanych określają przedmiary, projekt wykonawczy, szczegółowe specyfikacje techniczne i projekt umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.12.2020 | 12:00


» Location

Kochanowskiego 15
Mały Płock 18-516
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Mały Płock
Kochanowskiego 15
Mały Płock 18-516
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in