Zaprojektowanie i wybudowanie terenowego punktu edukacyjnego – miejskiego EKO parku - tereny zielone wzdłuż rzeki Wełny przy ul. Opackiej

» Notice description

1.1. Zakres robót dla całego zamierzenia obejmuje:
a) opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, stanowiącego integralną cześć SIWZ – zwany dalej PFU - dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających przeprowadzenie robót budowlanych, zgodną z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i wiedzą techniczną w zakresie niezbędnym do wykonania, odbioru i użytkowania terenowego punktu ekologicznego – miejskiego EKO parku;
b) wykonanie robót budowlanych właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej, na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej;
c) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie / zgłoszenie zakończenia budowy – jeśli będzie wymagane
d) objecie wykonanego obiektu co najmniej 60 miesięcznym okresem gwarancji i rękojmi wykonanego obiektu, w tym 24 miesięcznym okresem gwarancji na zieleń,
e) współpraca z Zamawiającym i Wykonawcom robót budowlanych na terenie przyległym
f) umożliwienie Wykonawcy robót budowlanych na terenie przyległym wykonanie na przekazanym placu budowy montażu słupów i kamer monitoringu miejskiego oraz budowę ogrodzenia – zgodnie z odrębnym opracowaniem projektowym nie wchodzącym w zakres niniejszego przedmiotu zamówienia.
1.2. Wykonawca uzyska na swój koszt wszelkie wymagane zgodnie z przepisami prawa dokumenty, uzgodnienia, badania, opracowania, zgody, warunki, decyzje i pozwolenia niezbędne do:
a) przygotowania opracowań przedprojektowych wskazanych w PFU,
b) przygotowania prac projektowych (projektu budowlanego i wykonawczego),
c) uzyskanie akceptacji projektu do realizacji od autora PFU,
d) uzyskanie akceptacji projektu do realizacji od Zamawiającego,
e) uzyskania w szczególności:
• pozwolenia wodno-prawnego – jeśli będzie wymagane,
• decyzji środowiskowej – jeśli będzie wymagana,
• opinii, uzgodnień i decyzji geologicznej i geotechnicznej,
• opinii i uzgodnień archeologicznych – jeśli będą wymagane,
• opinii i uzgodnień konserwatora zabytków – jeśli będą wymagane,
• opinii dendrologicznej – jeśli będzie wymagana,
• opinii ornitologicznej – jeśli będzie wymagana.
oraz innych nie wymienionych decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień niezbędnych do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę,
f) uzyskania pozwolenia na budowę,
g) rozpoczęcia i przeprowadzenia robót budowlanych,
h) prowadzenia robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę, zatwierdzonym projektem budowlanym, opiniami, pozwoleniami, decyzjami wcześniej uzyskanymi,
2. Zaleca się, aby ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Wykonawcy dokonali we własnym zakresie oględzin terenu, celem uzyskania wszystkich informacji, które mogą ułatwić właściwe rozpoznanie warunków realizacji niniejszego zamówienia, co będzie przydatne na etapie przygotowania oferty.
3. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych
i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp.
4. Jeśli w jakimkolwiek dokumencie przywoływane są konkretne normy, aprobaty, specyfikacje techniczne przedmiot zamówienia można wykonać przy zastosowaniu ich równoważnych odpowiedników.
5. W przypadku gdy w jakimkolwiek dokumencie stanowiącym element opisu przedmiotu zamówienia pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a określenia te należy traktować jako przykładowe pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w tych dokumentach.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.12.2020 | 09:30


» Location

ul. Kościuszki 15 a
Wągrowiec 62-100
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Burmistrz Miasta Wągrowca
ul. Kościuszki 15 a
Wągrowiec 62-100
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in