USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BIŁGORAJU przy ul. Kościuszki 29 w Biłgoraju

» Notice description

dotyczy kompleksowej ochrony osób i mienia świadczonej na rzecz Sądu Rejonowego w Biłgoraju: Usługa powinna być świadczona zgodnie z wymogami określonymi ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.). Stała bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia będzie świadczona w budynku Sądu Rejonowego w Biłgoraju przy ul. Tadeusza Kościuszki 29 – moduł A i B. Ochrona budynku powinna być realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej wykonywanej przez osobę wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, co najmniej 2 osób w wieku poniżej 65 roku życia, wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, polegające na świadczeniu ochrony fizycznej osób i mienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Wymaga się, aby umowa o pracę była zawarta co najmniej na czas wykonywania przedmiotu zamówienia. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, a także sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono we wzorze umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby stała, bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia świadczona była w sposób ciągły, w poniedziałki w godzinach od 7.00 do 18.15, zaś od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.30, pięć dni w tygodniu. Przez okres realizacji zamówienia usługa ta wykonywana będzie przez dwóch wykwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej Wykonawcy świadczącego usługi w zakresie ochrony osób i mienia, spełniającego wymogi określone w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Kościuszki 29
Biłgoraj 23-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Security

» Buyer data

Sąd Rejonowy w Biłgoraju
ul. Kościuszki 29
Biłgoraj 23-400
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in