„Wymiana wewnętrznej napowietrznej instalacji elektrycznej obiektu wraz z wymianą oświetlenia” na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie przy ul. T. Kościuszki 27.

» Notice description

1. Nazwa zadania: „Wymiana wewnętrznej napowietrznej instalacji elektrycznej obiektu wraz z wymianą oświetlenia” na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie przy ul. T. Kościuszki 27.
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją oraz wymaganiami Zamawiającego, tj.:
1) demontaż istniejących linii napowietrznych budynków A,B,C,D,D1,E,F za wyjątkiem ZKG do budynku H,
2) demontaż istniejących słupów linii napowietrznych,
3) demontaż starych linii kablowych ZKG – ZKD 1 – ZKD 11,
4) demontaż i odłączenie starych przyłączy napowietrznych na budynkach,
5) montaż nowych przyłączy (rozdzielni) dla linii kablowych,
6) demontaż starych opraw oświetleniowych,
7) montaż nowych opraw oświetleniowych LED z podłączeniem zasilania,
8) budowa nowych linii kablowych nN 4 x120 mm2,
9) montaż słupa przy budynku siłowni wraz z wykonaniem linii napowietrznej ze słupa przy budynku kotłowni z podłączeniem do istniejącej rozdzielni w budynku siłowni,
10) wykonanie nowego podłączenia z nowych rozdzielni do istniejących rozdzielni w budynkach,
11) wykonanie robót budowlanych towarzyszących realizacji inwestycji tj. ziemnych, odtworzeniowych na elewacji ( uzupełnienie tynków i przemalowanie), ciągach komunikacyjnych, drogach i chodnikach,
12) wywiezienie i utylizacja odpadów,
13) wykonanie dokumentacji powykonawczej – geodezyjnej i pomiarowej.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki:
1) przedmiar robót (pomocniczo) – załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót– załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
3) dokumentacja projektowa – załącznik nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Miejsce wykonania robót:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
ul. T. Kościuszki 27, 56-100 Wołów

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.12.2020 | 12:00


» Location

pl. Piastowski 2
Wołów 56-100
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Powiat Wołowski
pl. Piastowski 2
Wołów 56-100
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in