"Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Doruchów od włascicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od włascicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstaja odpady komunalne oraz transport do Zakładu zagospodarowania Odpadów w m. Olszowa jako instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz dystrybucja pojemników i worków na odpady"

» Notice description

Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Doruchów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz transport do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Olszowa jako instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz dystrybucja pojemników i worków na odpady”.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: z nieruchomości zamieszkałych
w każdej ilości, a z nieruchomości niezamieszkałych w ilości zgodnej z dyspozycją
Zamawiającego wynikającą ze złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
2) odbiór segregowanych odpadów komunalnych w każdej ilości z podziałem na następujące frakcje:
a. tworzywa sztuczne, metal i odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
b. szkło;
c. papier i tektura,
d. odpady ulegające biodegradacji,
e. zużyte baterie i akumulatory z placówek oświatowych - szczegółowy wykaz placówek stanowi
Załącznik nr 3 do SIWZ,
g. przeterminowane leki z apteki – wykaz aptek Załącznik nr 4 do SIWZ,
h. odpady wielkogabarytowe,
i. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
j. zużyte opony,
3) wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania niesegregowanych zmieszanych
odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.12.2020 | 12:00


» Location

Kępińska 13
Doruchów 63-505
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Urząd Gminy w Doruchowie
Kępińska 13
Doruchów 63-505
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in