Postępowaniena całodobową ochronę fizyczną osób i mienia wraz z ochroną w formie monitorowania sygnałów z systemu alarmowego sygnalizacji pożaru z reakcją załogi interwencyjnej w budynku Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) całodobowa ochrona osób i mienia w obiekcie Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie, ul. Bartosza Głowackiego 1 wraz z podziemnym parkingiem;
2) monitorowanie sygnałów z systemu alarmowego sygnalizacji pożaru.
2. Obiekt Filharmonii obejmuje: działki o powierzchni 0,6816 ha oraz budynek Filharmonii (pięć kondygnacji) - powierzchnia użytkowa 10 687,15 m².
3. Budynek wyposażony jest w:
1) instalację systemu alarmowego sygnalizacji pożaru,
2) instalację monitoringu wizyjnego,
3) instalację systemu elektronicznej sygnalizacji włamania i napadu,
4) system tryskaczowy- garaż podziemny.
5) dźwig osobowy 3 szt., dźwig towarowo-osobowy 1 szt.
4. Zakres świadczenia usługi: jedna osoba całodobowo w pomieszczeniu ochrony Filharmonii. Pracownik będzie odpowiedzialny w szczególności za: prowadzenie czynności związanych z dostępem do obiektu zgodnie z Zarządzeniami wewnętrznymi Zamawiającego, nadzór nad systemami alarmowymi oraz monitoringiem, wydawanie i odbieranie kluczy do pomieszczeń biurowych, pomieszczeń plombowanych oraz pomieszczeń technicznych upoważnionym pracownikom Zamawiającego oraz pracownikom najemców powierzchni w budynku Filharmonii, zgodnie z wewnętrznymi Zarządzeniami Zamawiającego, koordynowanie wjazdu i wyjazdu samochodów na parking podziemny przed i po koncertach Filharmonii, udzielanie informacji klientom oraz otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej do podziemnego parkingu. Realizacja zadań określonych w wewnętrznych zarządzeniach i regulaminach w zakresie zarządzania kryzysowego obowiązujących na terenie Zamawiającego.
5. Do obowiązków Wykonawcy ochrony będzie należeć w szczególności:
1) strzeżenie osób i mienia znajdującego się w wyżej wymienionym budynku oraz na posesji celem zabezpieczenia go przed próbami dewastacji, uszkodzenia, kradzieży oraz włamania;
2) ochrona w sytuacjach szczególnego zagrożenia życia i zdrowia osób przebywających na terenie chronionego budynku;
3) podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku na terenie chronionego budynku;
4) nadzór nad sygnałami systemów alarmowych oraz wykonywanie czynności sprawdzających oraz interweniowanie po włączeniu się systemów alarmowych, zgłaszanie uwag o nieprawidłowościach w ich funkcjonowaniu osobom wyznaczonym przez Zamawiającego;
5) udzielanie podstawowych informacji w zakresie organizacji pracy w chronionym budynku oraz kierowanie klientów zgodnie z celem ich wizyty;
6) pełna znajomość topografii chronionego budynku, rozkładu pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych wyjść z budynków, lokalizację sprzętu ppoż. itp. oraz zapoznanie się z przepisami wewnętrznymi dotyczącymi bezpieczeństwa budynku;
7) znajomość rozmieszczenia i umiejętność obsługi głównych wyłączników prądu, centrali ppoż. zaworów wodnych; znajomość rozmieszczenia materiałów palnych i niebezpiecznych;
8) utrzymanie estetyki i czystości w miejscu wykonywania usługi;
9) w przypadku nieprawidłowości w działaniu dźwigów znajdujących się w budynku powiadamianie osoby wyznaczonej (serwisu) przez Zamawiającego;
10) włączanie i wyłączanie oświetlenia oraz oświetlenia nocnego znajdującego się na terenie posesji;
11) po zakończeniu pracy przez pracowników Zamawiającego oraz pracowników najemców powierzchni w Filharmonii, sprawdzanie poprawności zamknięcia drzwi zewnętrznych (wejściowych, wyjściowych) budynku oraz stanu kluczy na tablicy znajdującej się na portierni;
12) wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń biurowych pracownikom Zamawiającego oraz pracownikom najemców firm w filharmonii, zgodnie z wewnętrznymi Zarządzeniami Zamawiającego;
13) wydawanie w dni wolne od pracy kluczy do pomieszczeń osobom upoważnionym posiadającym zgodę na przebywanie w budynku;
14) monitorowanie ogólnodostępnych pomieszczeń objętych monitoringiem TV, ciągów komunikacyjnych, hallów, klatek schodowych po godzinach urzędowania zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości szczególnie takich jak: nieprawidłowości w działaniu instalacji kanalizacyjnej, elektrycznej, ciepłowniczej odpowiednim osobom wskazanym przez Zamawiającego oraz reagowanie doraźne na te nieprawidłowości, o ile istnieje taka możliwość;
15) prowadzenie książki służby w której dokonywane będą wpisy dotyczące objęcia i zdania służby i wszystkie zdarzenia zaistniałe podczas pełnienia służby (np.: wywóz śmieci, konserwacje i naprawy itp.);
16) nie wpuszczanie po godzinach urzędowania osób nieupoważnionych;
17) informowanie odpowiednich pracowników Zamawiającego, za pomocą wewnętrznej sieci telefonicznej, o przybyciu klienta;
18) egzekwowanie przestrzegania przez pracowników i klientów postanowień instrukcji przeciwpożarowej, a w szczególności zakazu palenia tytoniu, używania otwartego ognia itp.
19) ścisła współpraca z wyznaczonym pracownikiem Filharmonii w zakresie ochrony, bezpieczeństwa
i obowiązującego porządku w obiekcie oraz codzienne informowanie o wszelkich zauważonych usterkach
i nieprawidłowościach;
20) otwieranie wejść monitorowanych videofonem oraz zamykanie i otwieranie bramy wjazdowej do garażu.
21) zamykanie i otwieranie szlabanów prowadzących do garażu.
22) Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby prowadzić usługę ochrony osób i mienia
z należytą starannością wymaganą dla usług tego rodzaju, to jest w sposób profesjonalny
i kompetentny;
23) w razie zagrożenia dla osób przebywających na terenie ochranianej nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz znajdującego się na niej mienia wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności zmierzające do zapobieżenia wystąpieniu szkody, a w razie jej zaistnienia do ograniczenia jej rozmiarów i natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego, Policji, Straży Pożarnej i innych służb.


6. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) posiadania aktualnej koncesji na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2) wyznaczenia do realizacji zamówienia nieuzbrojonych osób, zatrudnionych przez Wykonawcę na zasadzie umowy o pracę; osoby wykonujące usługę ochrony osób i mienia powinny być wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i wykonywać zadania ochrony na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia; osoby te powinny być sprawdzone pod względem niekaralności i odpowiednio przeszkolone;
3) wyposażenia Pracowników ochrony fizycznej w odpowiednie i sprawne środki łączności kompatybilne z bezprzewodowymi środkami łączności stosowanymi przez Zamawiającego w tym telefon komórkowy z jednym numerem do kontaktu z Filharmonią;
4) posiadania własnego centrum monitorowania sygnałów alarmowych, zlokalizowanego na terenie miasta Olsztyna, posiadającego bezpośrednie połączenie zgodne z wszystkimi wymaganymi przepisami z właściwą miejscowo jednostką Państwowej Straży Pożarnej;
5) posiadania co najmniej dwóch własnych grup interwencyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Olsztyna;
6) przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej dzień przed rozpoczęciem świadczenia usługi wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z ich podstawowymi danymi, podaniem ich kwalifikacji;
7) w przypadku każdej zmiany osób wyznaczonych przez Wykonawcę do wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca każdorazowo powiadomi o tym fakcie Zamawiającego na piśmie poprzez aktualizację wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia, wyszczególniając osoby delegowane do wykonywania przedmiotu umowy, powiadomienie musi nastąpić najpóźniej w dniu dokonania zmiany pracownika;
osoby wyznaczone przez Wykonawcę do wykonywania przedmiotu zamówienia podlegają przeszkoleniu przez Filharmonię w zakresie obsługi pomieszczeń Filharmonii oraz instalacji wymienionych w SIWZ w pkt III.3., co powoduje, że nie mogą być kierowane nowe osoby bez powyższego przeszkolenia.
8) reagowania na zaistniałe wydarzenia przy użyciu dopuszczalnych prawem sposobów i środków ochrony, powiadamiając i współdziałając z odpowiednimi służbami,
9) zachowania tajemnicy co do informacji przekazywanych przez Zamawiającego, jak również informacji pozyskiwanych o pracownikach Zamawiającego;
10) wyposażenia pracowników w jednolite uniformy oraz oznaczenia pracowników ochrony w sposób jednolity, umożliwiający ich identyfikację (tzn. w identyfikatory osobowe ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem pracownika ochrony oraz określeniem „OCHRONA”) oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego;
11) składania wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego raportów dotyczących zdarzeń i incydentów zaistniałych podczas dyżuru ;
12) wyznaczenia do realizacji zamówienia osób o odpowiedniej kulturze osobistej, które cechować powinna staranność, sumienność, uczciwość oraz dbałość o uzyskanie oczekiwanych rezultatów w ochronie dóbr powierzonych do strzeżenia;
13) Zamawiający zastrzega, że może żądać zmiany pracownika, jeżeli ten nie będzie wg Filharmonii spełniał kryteriów opisanych w punkcie III.6.2-12 niniejszej Specyfikacji.
14) okazania na wezwanie Zamawiającego zaświadczenia o wpisie pracownika pełniącego służbę na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
15) zapewnienia ciągłości wykonania usługi tj. niedopuszczenia do sytuacji, w której budynek Zamawiającego zostanie bez pracownika ochrony;
16) natychmiastowego informowania osób wyznaczonych przez Zamawiającego o zauważonym wystąpieniu zagrożenia bezpieczeństwa pracy;
17) ochrony danych osobowych, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, jeżeli Wykonawca uzyska dostęp do w/w danych w toku wykonywania umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.12.2020 | 10:00


» Location

ul. B. Głowackiego 1
Olsztyn 10-447
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Security

» Buyer data

Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
ul. B. Głowackiego 1
Olsztyn 10-447
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in