Remont Szkoły Podstawowej w Zborowie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Remont Szkoły Podstawowej w Zborowie”.
1.1 Zamówienie obejmuje m.in:
- remont posadzek w pomieszczeniach dydaktycznych i korytarzach;
- renowację nawierzchni posadzki na sali do zajęć sportowych;
- przebudowę pomieszczenia schowka przy sali dydaktycznej na łazienkę dla uczniów;
- wykonanie przegrody korytarza w odporności ogniowej EI30;
- dostawę wykładzin dywanowych do sal lekcyjnych.
1.2 Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane. Wykonawca określa czas trwania okresu gwarancji w formularzu ofertowym. Gwarancja może zostać udzielona odpowiednio na 36,48,60 miesięcy. Czas trwania okresu gwarancji oceniany będzie w kryterium oceny ofert zgodnie z zapisami pkt 19 SIWZ.
Gwarancja i rękojmia będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia. Gwarancja obejmuje między innymi, poza warunkami ujętymi prawnie, nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) naprawę oraz konserwację i przeglądy oraz regulacje wynikające z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów lub ich wymianę.
1.3 Oferowane i dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, wolne od wad, kompletne, zdatne do prawidłowej eksploatacji - zgodnie z zakresem funkcjonalnym i jego przeznaczeniem, nadto oznaczone znakiem CE, muszą posiadać odpowiednie atesty dla obiektów dydaktycznych, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami, certyfikaty bezpieczeństwa.
1.4. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia zawiera TOM III SIWZ w tym m.in.: a/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. b/ przedmiar ze wskazaniem minimalnych parametrów i funkcji dla poszczególnych urządzeń i materiałów, c) szkice dot. przebudowy schowka na wc i przegrody szklanej. Dokumenty wymienione w powyżej należy traktować, jako wzajemnie objaśniające, a w przypadku rozbieżności lub dwuznaczności, wyjaśnienia i uzupełnienia winny być wydane przez Zamawiającego, który udzieli Wykonawcy odpowiednich instrukcji. 1.5. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Tomie I i II SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.12.2020 | 12:00


» Location

ul. 1 Maja 10
Solec-Zdrój 28-131
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Solec - Zdrój
ul. 1 Maja 10
Solec-Zdrój 28-131
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in