Zakup i dostawa odzieży roboczej dla uczestników projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – IV Edycja”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa odzieży roboczej dla uczestników projektu „Mistrzostwo w Zawodzie Kluczem do Sukcesu – IV Edycja”, której zakres rzeczowy obejmuje dostawę odzieży roboczej w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ wraz z ich transportem, wniesieniem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m. in.: zakup (wytworzenie), opakowanie, transport wraz z ubezpieczeniem na czas transportu, rozładunek, załadunek, wniesienie, złożenie we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach obiektu.
3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz Projekt umowy załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Ogólne zapisy dotyczące zamówienia:
1) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania prac towarzyszących przedmiotowej dostawie.
2) Dostawa, musi się odbywać w godzinach ustalonych z Zamawiającym/Użytkownikiem.
3) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego - załączając do oferty opis równoważnego produktu/przedmiotu zamówienia.
4) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia
z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami..
5) Zamówienie obejmuje także udzielenie rękojmi na zasadach określonych wzorze umowy.
5. Podwykonawcy.
Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców.
6. Zamawiający informuje, że dostawy objęte niniejszą SIWZ realizowane są w ramach dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.11.2020 | 13:45


» Location

ul. Okulickiego 13
Świdnik 21-040
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Clothing

» Buyer data

Zespół Szkół nr 1 w Świdniku
ul. Okulickiego 13
Świdnik 21-040
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in