Nadbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Dorohusku wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na pracownie specjalistyczne dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. „Nadbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Dorohusku wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na pracownie specjalistyczne dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży“.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje roboty budowlane w poszczególnych branżach:
1) branża budowlana:
a) adaptacja poddasza przy szybie windowym: roboty przygotowawcze i demontażowe, roboty dekarskie, roboty murarskie (zmiana lokalizacji otworu drzwiowego, podmurowanie ściany kolankowej), roboty izolacyjne (ocieplenie podmurowanej ściany kolankowej, ocieplenie ścianek i sufitu podwieszanego, izolacje przeciwwilgociowe), roboty posadzkarskie, roboty wykończeniowe (montaż okna O1 z parapetami, montaż okna połaciowego, montaż ścianek działowych wraz z drzwiami + sufit podwieszany, roboty tynkarskie – wewnętrzne i zewnętrzne, roboty malarskie), roboty pozostałe,
b) nadbudowa szybu windowego: roboty przygotowawcze, roboty betoniarskie (ściany szybu, strop szybu), roboty izolacyjne i wykończeniowe, roboty związane z obsługą dźwigu, roboty pozostałe, demontaż istniejącego szybu, dostawa, montaż i odbiór dźwigu),
c) adaptacja poddasza (skrzydło północne): roboty przygotowawcze, roboty dekarskie, roboty izolacyjne, roboty posadzkarskie, roboty wykończeniowe (montaż okien połaciowych, montaż ścianek kolankowych i sufitu podwieszanego, roboty malarskie, roboty pozostałe).
2) branża elektryczna: roboty demontażowe, montaż rozdzielnicy, oprzewodowanie, montaż osprzętu, montaż opraw oświetleniowych, pomiary elektryczne.
3) branża sanitarna: instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja centralnego ogrzewania (roboty budowlane i montażowe, instalacja grzejnikowa)
2. Szczegółowy zakres robót oraz warunki realizacji określa:
1) dokumentacja projektowa określająca szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ, w szczególności: projekt budowlany, projekt wykonawczy, plany i rysunki określające zakres robót budowlanych wraz z określeniem lokalizacji ich wykonania (plan zagospodarowania terenu),
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zawierające warunki wykonania i odbioru robót zgodnie z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie, stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ,
3) przedmiar robót (charakter pomocniczy), stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ,
4) wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
3. Roboty budowlane zostaną wykonane z materiałów Wykonawcy.
4. Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
Główny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Dodatkowe kody CPV:
1) 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
2) 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
3) 45262520-2 Roboty murowe
4) 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
5) 45262300-4 Betonowanie
6) 45320000-6 Roboty izolacyjne
7) 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
8) 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
9) 45410000-4 Tynkowanie
10) 44112310-4 Ścianki działowe
11) 45442100-8 Roboty malarskie
12) 45313100-5 Instalowanie wind
13) 42416100-6 Windy
14) 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne
15) 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
16) 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
17) 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
5. Rozwiązania równoważne: zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza zastosowania rozwiązań/materiałów/wyrobów/urządzeń o parametrach co najmniej równoważnych do zawartych w opracowaniach projektowych i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy oraz pod warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Gdy zaoferowane rozwiązania równoważne będą powodowały konieczność zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do dokonania – przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu zamówienia – zmiany tej dokumentacji w uzgodnieniu z projektantem oraz zostanie obciążony kosztami tych zmian. Wykonawca zobowiązany jest w okresie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia odbioru końcowego do posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek) na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość przedmiotu umowy. Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności związanej z realizacją przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3 ustawy, określa obowiązek zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Z 2020, poz. 1320), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych oraz operatorów sprzętu przy realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia.
Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia wyżej wymienionych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3A ustawy oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawce lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm (oznaczenie przedsiębiorstwa) Podwykonawców (zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy).
8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, żę proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzilenie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
10. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
11. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za ich działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia jak za swoje własne.
12. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia (roboty budowlane) gwarancji na okres określony przez Wykonawcę w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), licząc od daty odbioru końcowego robót. Okres gwarancji na roboty budowlane stanowi jedno z kryterium oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. Minimalny, wymagany przez Zamawiającego, okres gwarancji na roboty budowlane wynosi 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót. Wykonawca deklarujący dłuższy okres gwarancji na roboty budowlane (maksymalnie 84 miesiące) otrzyma dodatkowe punkty w tym kryterium zgodnie z zasadami opisanymi w pkt XIII SIWZ. Okres rękojmi za wady zostaje zrównany z okresem gwarancji.
13. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonany przedmiot zamówienia (urządzenie dźwigowe) gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od daty końcowego odbioru robót.
14. Lokalizacja obiektu budowlanego: województwo lubelskie, powiat chełmski, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Dorohusku, ul. Graniczna 1, 22-175 Dorohusk.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.12.2020 | 10:00


» Location

Plac Niepodległości 1
Chełm 22-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Powiat Chełmski
Plac Niepodległości 1
Chełm 22-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in