Dostawa grzałek EOR-1600W do rozjazdów kolejowych dla TAURON Wytwarzanie S.A._ Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie_w trybie pilnym

» Notice description

TAURON Wytwarzanie S.A Biuro Zamówień i Umów, zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

1. GRZAŁKA EOR-1600W DO ROZJ.KOLEJ. w ilości 30 sztuk

grzejnik do ogrzewania opornic rozjazdów kolejowych EOR 1600W,230V.
- kabel zasilający 4,2 m,
- długość grzejnika 4800mm.
Dostawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji

----------------------------------------

Z uwagi na pilność zakupu, prosimy o złożenie oferty ostatecznej z uwzględnieniem maksymalnego rabatu cenowego. Na podstawie złożonych ofert Zamawiający dokona wyboru oferty.

=======================================

Dopuszcza się zastosowanie produktu równoważnego spełniającego te same parametry techniczne na podstawie norm dopuszczających materiał na rynek Unii Europejskiej

----------------------------------------

Zamawiający wymaga aby Wykonawca składający ofertę na produkt równoważny dołączył do oferty dokumenty potwierdzające parametry oferowanego produktu, kartę katalogową, opis produktu.

--------------------------------------

Montaż nie może spowodować konieczności dokonania zmian konstrukcyjnych

---------------------------------------

1.Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP: TAURON Wytwarzanie S.A. ;
- Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie ul. Pokoju 14, 42-500 Będzin, - termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury ,
- minimalny, wymagany okres gwarancji: 12 miesięcy od daty montażu,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- wraz z dostawą wymagana jest dokumentacja potwierdzające parametry oferowanego produktu, kartę katalogową, opis produktu.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.

2. Dodatkowe kryteria należy określić potwierdzeniem poprzez wybór z listy rozwijalnej formularza elektronicznego.

3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na jej podstawie system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana na podstawie kryterium: cena - 100%.

4.Zastrzezenia Zamawiającego:
4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dog

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.11.2020 | 09:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Tracks, rails and sleepers

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in