Zakup zestawów łóżkowych

» Notice description

Zakup 30szt. zestawów łóżkowych, tj.:
 6 zestawów łóżkowych – łóżko elektryczne z uchwytami ortopedycznymi, materacem i szafką przyłóżkową;
 2 zestawy łóżkowe – łóżko elektryczne z uchwytami i przeziernym leżem, materac, szafka przyłóżkowa,
 22 zestawy łóżkowe – łóżko elektryczne z uchwytami, materac szafka przyłóżkowa.
W zakresie objętym postępowaniem wykonawca sprzedaje i dostarczy zamawiającemu przedmiot zamówienia, wraz z dokonaniem jego montażu, instalacji i uruchomienia oraz przeszkoli personel zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu. Zakup jest realizowany w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie potencjału medycznego, poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i zestawów łóżkowych dla SPZZOZ w Pionkach”.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania związane z jego realizacją określa załącznik nr 2 do SIWZ – Zestawienie parametrów technicznych – Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry oraz załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy.
Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
 Wykonawca oferuje wyłącznie przedmiot zamówienia posiadający oznakowanie CE/ deklarację zgodności wystawioną przez wytwórcę lub jego autoryzowanego przedstawiciela lub inny dokument – zaświadczenie/ certyfikat podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że przedmiot zamówienia odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym, jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2020, poz.186 ze zm.), spełnia wymagania zasadnicze zgodne z wymaganiami prawa wspólnotowego i polskiego oraz wymagania jakościowe.
 Wykonawca oferuje przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany i kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, nie posiadający wad i nie obciążony prawami osób trzecich.
 Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych i demonstracyjnych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.11.2020 | 11:30


» Location

ul. Sienkiewicza 29
Pionki 26-670
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich - Pary Prezydenckiej
ul. Sienkiewicza 29
Pionki 26-670
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in