Dostawa wraz z rozładunkiem mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno

» Notice description

Przedmiotem postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego jest podpisanie
umowy(udzielenie zamówienia) z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, który
będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego dostawy określone w Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) jako
44113700-2 – Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych. Przedmiotem postępowania są sukcesywne, w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego, dostawy
wraz z rozładunkiem mieszanki mineralno –asfaltowej na zimno zapakowanej w szczelnie zamknięte worki
foliowe po około 25 kg do 30 kg w szacunkowej ilości: 67,00 ton ,odpowiadającej Polskiej Normie
przenoszącej Normę Europejską PN-EN 12697-1:200 Mieszanki asfaltowe.
Masa mineralno- asfaltowa winna spełniać powyższą normę lub równoważną.
Masa na zimno musi spełniać nw. wymagania: a) musi być wyprodukowana na bazie asfaltu upłynnionego,
b) wykonana z kruszywa łamanego (w 100%) o wymiarach ziaren do 8 mm, c) lepiszcze modyfikowane, d)
zawartość asfaltu w mieszance 4-6,5 %, e) zawartość wolnych przestrzeni w mieszance do 25%, f)
możliwość stosowania zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach otoczenia od -15° C do +30 ° C, o
dobrej przyczepności do powierzchni bitumicznych g) możliwość układania bez smarowania krawędzi ubytku
emulsją, h) możliwość przechowywania mieszanki przez okres min. 6 miesięcy od dnia dostarczenia
Zamawiającemu. Zamówienie na dostawę masy do Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie przy ulicy Transportowej 1 w
Krotoszynie będzie odbywać się telefonicznie lub mailem w miarę pojawiających się potrzeb.
Wykonawca po otrzymaniu zlecenia dostarczy w terminie nie dłuższym niż 3 dni masę asfaltową na zimno.
Jednorazowa partia dostarczonej masy mineralno-asfaltowej na zimno w ilości około 15 ton.
Mieszankę mineralno-asfaltową na zimno należy dostarczyć do siedziby PZD wraz z rozładunkiem. Mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno przeznaczona jest do remontów cząstkowych nawierzchni
asfaltowej. Wyrób powinien posiadać aktualną deklarację własności użytkowych dołączoną
do dostarczonej partii masy na zimno. Zamawiający ponosił będzie koszty zakupu wraz z transportem i rozładunkiem mieszanki mineralno-
asfaltowej na zimno .W przypadku zakupu mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno w ilości mniejszej niż
określone w pkt 3.2 niniejszej SIWZ ,Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za całokształt, w tym przebieg oraz terminowe wykonanie
zamówienia w okresie umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno.
Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty
właściwa w działalności objętej przedmiotem zamówienia.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.12.2020 | 09:00


» Location

ul. Transportowa 1
Krotoszyn 63-700
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Pavements

» Buyer data

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Transportowa 1
Krotoszyn 63-700
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Construction materials category published on OnePlace in last 10 days.