Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Tuplice w terminie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zagospodarowaniu, poniżej wskazanych rodzajów, odpadów komunalnych dostarczonych przez podmiot lub podmioty odbierający/odbierające przedmiotowo określone odpady z:
• nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Tuplice,
• punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych funkcjonujących na terenie gminy Tuplice,
w określonej poniżej ilości maksymalnej, w terminie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania następujących frakcji odpadów komunalnych :
• Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01).
• Selektywnie zbierane odpady komunalne :
 15 01 02 metale, tworzywa sztuczne w tym opakowania, odpady wielomateriałowe
 20 02 01 bioodpady,
 15 01 01 papier,
 15 01 07 szkło,
• 20 03 07 odpady wielkogabarytowe,
• Odpady budowlane
• 17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remont,
 16 01 03 opony.

3) Maksymalna ilość odpadów komunalnych do zagospodarowania rocznie wynosi:
• Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01) – 640 Mg
• Selektywnie zbierane odpady komunalne :
 15 01 02 metale,tworzywa sztuczne w tym opakowania, odpady wielomateriałowe – 55 Mg
 20 02 01 bioodpady – 25 Mg
• 20 03 07 odpady wielkogabarytowe – 60 Mg,
• 15 01 01 papier - 16 Mg,
• 15 01 07 szkło- 40 Mg
• Odpady budowlane
 17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remont- 30 Mg,
 16 01 03 opony - 9 Mg.

Powyższe dane określono szacunkowo na podstawie ilości odpadów odebranych z lat ubiegłych. Zamawiający zastrzega, iż masa odpadów komunalnych może ulec zmianie.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II i Części III niniejszej SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Mickiewicza 27
Tuplice 68-219
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Urząd Gminy w Tuplicach
ul. Mickiewicza 27
Tuplice 68-219
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in