Zadanie 1. „Remont drogi powiatowej nr 2218R Raczkowa - Mrzygłód w km 0+000 do 0+400 w m. Raczkowa”. Zadanie 2. „Remont drogi powiatowej nr 2046R Krzemienna - Raczkowa - Jurowce w km 12+773 do 12+963 w m. Raczkowa”.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach: Zadanie 1. „Remont drogi powiatowej nr 2218R Raczkowa - Mrzygłód w km 0+000 do 0+400 w m. Raczkowa.
Zadanie 2. „Remont drogi powiatowej nr 2046R Krzemienna - Raczkowa - Jurowce w km 12+773 do 12+963 w m. Raczkowa”, w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ.
W ramach zadania 1 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2236R ul. 800-lecia w km 0+004.75 do 0+526.30 w Sanoku” zostaną wykonane m.in.:
- roboty przygotowawcze,
- oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową,
- wykonanie podbudowy nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych,
- wykonanie nawierzchni ścieralnej asfaltowej,
- wykonanie poboczy,


CPV 45233140-2

W ramach zadania 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 2205R Czerteż - Strachocina w km od 0+011,57 do 5+285, zostaną wykonane m.in.:
- roboty przygotowawcze,
- oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem,
- wykonanie podbudowy nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych,
- wykonanie nawierzchni ścieralnej asfaltowej,
- wykonanie poboczy,

CPV 45233140-2

Wymagane jest, aby zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami zaś dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby, urządzenia i wyposażenie posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności – tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1226 z późn. zm.) oraz posiadały wymagane certyfikaty wydane przez jednostki oceniające zgodność.

Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załączniki do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w składanej ofercie, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku gdy w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".

Materiały mające wartość użytkową pochodzące z rozbiórki, stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest składować i przetransportować materiały w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku. Niezależnie od zapisów w przedmiarze robót dotyczącym rozbiórek elementów zamawiający każdorazowo oceni przydatność materiałów do przekazania PZD w Sanoku bądź utylizacji przez Wykonawcę.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.12.2020 | 08:30


» Location

ul. Rynek 1
Sanok 38-500
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Powiat Sanocki
ul. Rynek 1
Sanok 38-500
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in