Dostawa cześci zamiennych HOSCH.

» Notice description

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem maksymalnych upustów cenowych w kolejnej rundzie postępowania na dostawę:

Postepowanie dotyczy złożenia oferty cenowej na dostawę:

1. (532-130-349-0) WAHACZ PFS SKROBAKA TYP C2 KAT.0551530 PRZENOŚNIK TAŚMOWY szt. – 2

2. (532-130-275-0) ŚRUBA NAPINAJĄCA M42 Z NAKRĘTKAMI KONTRUJĄCYMI SKROBAK HOSCH CT szt. – 2

3. (532-130-365-0) BELKA NOŚNA C2FI76-1200-10 SKROBAKA HOSCH C2K-1200-X3/12S-RA2 PRZENOŚNIK TAŚMOWY szt. – 1

4. (532-130-366-0) OBEJMA FI 101 KAT.551581 SKROBAKA HOSCH C2K-1200-X3/12S-RA2 PRZENOŚNIK TAŚMOWY szt. – 4

5. (532-130-358-0) MODUŁ CZYSZCZĄCY C2K-X3-12S SKROBAKA HOSCH TYP C2 PRZENOŚNIK TAŚMOWY szt. – 10

6. (532-130-367-0) ADAPTER RA2 KAT.0547020 SKROBAKA HOSCH C2K-1200-X3/12S-RA2 PRZENOŚNIK TAŚMOWY szt. – 2

Informacje dodatkowe:
Producentem i właścicielem dokumentacji przedmiotu zamówienia jest firma HOSCH.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na produkt równoważny.
Za produkt równoważny uznaje się taki, który będzie miał takie same wymiary i parametry techniczne jak produkt oryginalny, będzie spełniał funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania będzie nie gorsza niż wskazanego produktu oryginalnego. Składając ofertę na produkt równoważny Wykonawca winien do oferty dołączyć następujące dokumenty:
- oświadczenie Wykonawcy zawierające oznaczenie produktu oraz potwierdzające, iż oferowany produkt posiada takie same wymiary i parametry techniczne jak produkt oryginalny, spełnia funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania jest nie gorsza niż wskazanego produktu oryginalnego oraz jest zgodny z numerem katalogowym Producenta – wg wzoru w załączniku nr 1,
- opis oferowanego produktu równoważnego i dokumentację (rysunek)potwierdzający zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty.
--------------------------------------------------------------------------------
1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – magazyn Zamawiającego TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, wg Incoterms 2020,
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
- towar musi być fabrycznie nowy,
Dokumenty wymagane wraz z dostawą:
- deklaracja zgodności.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w Opisie zapytania, oraz że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

2. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na która składana jest oferta, na podstawie której system przelicza łączna wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich: cyfrowo.
3. W zakładce dokumenty znajduje się załącznik nr 1.
4. Na platformie zakupowej należy podać cenę jednostkową netto towaru, oferowany termin realizacji dostawy, okres udzielonej gwarancji oraz numer rachunku bankowego na który dokonywane będą płatności.
Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana na podstawie kryterium: cena - 100%.5. Zastrzeżenia Zamawiającego:
5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.11.2020 | 10:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Production machinery and parts

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in