DOSTAWA TABLICZEK ZACISKOWYCH DO SILNIKA

» Notice description

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę:
1.TABLICZKA ZACISKOWA 6 M4 SILNIK BESEL
szt.10 - silniki BESEL (nr kat. TAB-6 M4 BESEL)
2.TABLICZKA ZACISKOWA 6 M6 SILNIKA EL TYP SG szt.10 - silniki TAMEL (nr kat. TAB-6 M5 TAMEL)
3.TABLICZKA ZACISKOWA 6 M5 SILNIKA EL TYP SG szt.10 – silniki TAMEL (nr kat. TAB-6 M6)

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na produkt równoważny.
Za produkt równoważny należy rozumieć produkt o takich samych wymiarach i parametrach technicznych jak produkt oryginalny, spełniający funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i materiały są nie gorsze niż wynikające z dokumentacji wskazanej przez Zamawiającego oraz są zgodne z aktualną wiedzą techniczną.

W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego i złożyć w tym celu wypełnione i podpisane Oświadczenie o produkcie równoważnym (Załącznik nr 2 w zakładce Dokumenty)
_______________________________________

1.Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP: TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III / magazyn Zamawiającego Elektrownia Jaworzno II, ul. Energetyków 15, 42-603 Jaworzno - wg. Incoterms 2020
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
- towar musi być fabrycznie nowy,

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.

2. Dodatkowe parametry oferty (gwarancja, termin realizacji, produkt równoważny) należy uzupełnić w formularzu elektronicznym.

3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na jej podstawie system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana na podstawie kryterium: cena - 100%.

4.Zastrzezenia Zamawiającego:
4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.11.2020 | 11:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Electrical power equipment parts

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in