Dostawa zawiesi linowych typ S DOR 6 dla TAURON Wytwarzanie S.A_Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie.

» Notice description

TAURON Wytwarzanie S.A Biuro Zamówień i Umów, zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

1. ZAWIESIE LINOWE PĘTLOWE ZAPLATANE TYP.S DOR 6/4t L-8m w ilości 2 sztuk

2. ZAWIESIE LINOWE PETLOWE ZAPLATANE TYP.S DOR 6/4t L-4m w ilości 2 sztuk

Każde zawiesie powinno być czytelnie i trwale oznakowane informacjami oraz posiadać świadectwo Jakości zgodnie z norma PN-EN 13414-1. Do zawiesi powinna być dołączona również instrukcja użytkowania zawiesi zgodnie z normą PN-EN 13414-2.

----------------------------------------

1.Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP: TAURON Wytwarzanie S.A.
- Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno,
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania faktury ,
- minimalny, wymagany okres gwarancji:12 miesięcy od daty dostawy,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- wraz z dostawą wymagana jest dokumentacja jakościowa_ Deklaracja zgodności (atest)

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.

2. Dodatkowe kryteria należy określić potwierdzeniem poprzez wybór z listy rozwijalnej formularza elektronicznego.

3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na jej podstawie system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.

Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana na podstawie kryterium: cena - 100%.

W cenie ofertowej netto wyrobu należy uwzględnić:
cenę produktu,
cenę transportu,
inne składniki ceny /np. atestu /

4.Zastrzezenia Zamawiającego:
4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.11.2020 | 09:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Construction materials

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in