Dostawy artykułów żywnościowych - produktów mleczarskich - dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych – produktów mleczarskich – dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu w roku 2021. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. 1) Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą przez cały okres trwania umowy w dni robocze, transportem Wykonawcy na własny koszt i odpowiedzialność, pięć razy w tygodniu: od poniedziałku do piątku w godz. 5:00–6:00. Miejscami wykonywania zamówień są magazyny Zamawiającego, znajdujące się w obiektach Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu przy ul. Parkowej 12, ul. Nadgórnej 30/32, ul. Armii Krajowej 39 oraz ul. Dywizjonu 303 nr 4. 2) Zakres ilościowy oraz asortyment przedmiotu został określony w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Ilości są szacunkowe i w trakcie umowy mogą ulec zmianie, co oznacza, że nie stanowią ostatecznego wymiaru zamówienia w wyniku czego nie mogą być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw. Dostawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia za faktycznie dostarczone ilości towaru. 3) Zamawiający zastrzega sobie, że ceny produktów nie mogą ulec zmianie przez cały okres trwania umowy, wyjątek stanowi zmiana zasad odpłatności lub zmiana stawki podatku VAT. 4) Oferowane przez Wykonawcę produkty muszą być dopuszczone do obrotu, spełniać wymagania jakościowe oraz posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Parkowa 12
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Dairy products

» Buyer data

Dom Pomocy Społecznej w Grudziądzu
ul. Parkowa 12
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in