Realizację zadania pn.: Przebudowa ulicy Kruczej wykonywana w ramach inwestycji: „Przebudowa ulic w centrum Lidzbarka Warmińskiego w zakresie branż: drogowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, gazowej, elektrycznej, energetycznej, telekomunikacyjnej”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa ulicy Kruczej wykonywana w ramach inwestycji: „Przebudowa ulic w centrum Lidzbarka Warmińskiego
w zakresie branż: drogowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej, gazowej, elektrycznej, energetycznej, telekomunikacyjnej”.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę miejskiej ulicy Kruczej o długości
ok. 66 mb., w tym:
• przebudowa jezdni z nawierzchni bitumicznej na brukową (bruk kamienny z odzysku),
• przebudowa chodników z nawierzchni betonowej i bitumicznej na płyty granitowe,
• budowa parkingu o nawierzchni z kostki granitowej,
• przebudowa wjazdów na posesje,
• budowa kanalizacji deszczowej,
• przebudowa wodociągu, regulacja urządzeń obcych w obrębie drogi (kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych, wodociągowych),
• wykonanie elementów stałej organizacji ruchu, w tym odnowienie istniejącego oznakowania.

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto:

1) wykonanie robót przygotowawczych;
2) organizację terenu budowy;
3) wykonanie pozostałych robót budowlanych, usług i dostaw, określonych
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;
4) uporządkowanie terenu budowy.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej
i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 13 do SIWZ), stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:
1) umową;
2) z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlanych, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia;
3) obowiązującymi przepisami prawa i normami;
4) SIWZ;
5) należytą starannością, z aktualną, posiadaną najnowszą wiedzą techniczną,
przepisami bhp, ppoż. oraz z zasadami doświadczenia zawodowego;
6. Teren inwestycji objęty jest prawną ochroną konserwatorską, w oparciu o art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na podstawie decyzji WKZ z dnia 17.12.1957 r. wpisującego założenie urbanistyczne starego miasta w Lidzbarku Warmińskim do rejestru zabytków nieruchomych oraz na podstawie decyzji z dnia 29.06.1992 r. wpisującej nawarstwienia kulturowe starego miasta Lidzbarka Warmińskiego oraz Zamku Biskupów Warmińskich do rejestru zabytków. Teren inwestycji i obiekty tam usytuowane, znajdują się w strefie „A” ochrony konserwatorskiej i strefie „W” ochrony archeologicznej.
7. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320).
8. Szczegółowe warunki realizacji wymagań określonych przez Zamawiającego na podstawie
art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, a także rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, zostały określone w części XX specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. Celem niniejszego postępowania jest otrzymanie robót budowlanych o określonej w SIWZ jakości. Z tych względów Zamawiający dołożył należytej staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Jeżeli, pomimo tego, okaże się, że w jakimkolwiek miejscu SIWZ lub w załącznikach do niej występują takie wskazania, należy je rozpatrywać wyłącznie w kategoriach wskazań o charakterze informacyjnym, a Zamawiający, w tych miejscach dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.
Za rozwiązania równoważne Zamawiający uznaje rozwiązania gwarantujące spełnienie parametrów technicznych, technologicznych, ekologicznych, jakościowych
i estetycznych, nie gorszych niż określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) bądź w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Użyte nazwy, typy należy traktować jako rozwiązania przykładowe określające standardy jakościowe, wygląd i parametry techniczne.
Wszelkie materiały, urządzenia i technologie, wymienione w dokumentacji projektowej lub
w STWiORB pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry
jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, urządzenia i technologie, aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.

Ponadto wszelkie materiały, urządzenia i technologie równoważne, zaproponowane przez Wykonawcę, muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia i technologii wskazanych jako przykładowe, tj.
• muszą być co najmniej:
- tej samej wytrzymałości,
- tej samej trwałości,
- o tym samym poziomie estetyki urządzenia,
- o parametrach technicznych materiałów i urządzeń nie gorszych niż określone
w dokumentacji projektowej lub STWiORB,
• muszą być:
- kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą,
- spełniać te same funkcje,
- spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i ppoż.,
- posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie,
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, itp.).
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
W przypadku zaoferowania materiału lub urządzenia lub technologii równoważnej, wpływającej na przyjęte rozwiązania projektowe, po stronie wykonawcy i na jego koszt jest przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji zamiennej.

10. Wymagania dotyczące robót:
1) wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, wiedzą
techniczną, przepisami bhp, ppoż. oraz zgodnie z poleceniami inspektorów nadzoru
inwestorskiego i zaleceniami i wskazówkami Zamawiającego;
2) roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej określającej
przedmiot zamówienia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz wymogami niniejszej
SIWZ;
3) użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym,
powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
zapewnić sprawność eksploatacyjną.

11. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe
wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia;
2) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia;
3) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
4) spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
12. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia.
13. Wykonawca na własny koszt zapewni opracowanie i uzgodni z Zamawiającym oraz zarządcą drogi wszelkie projekty tymczasowej organizacji ruchu i szczegółowy harmonogram ich wprowadzania oraz wykona i utrzyma tymczasową organizację ruchu podczas realizacji inwestycji oraz zlikwiduje ją, przywracając tereny do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy.

14. Z uwagi na to, że od dnia 18 kwietnia 2019 roku obowiązują przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 1666), Wykonawca ma prawo przesyłać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne związane
z realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego na roboty budowlane. Do realizacji tego uprawnienia służy bezpłatna Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF), wspierająca proces obsługi faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.12.2020 | 12:00


» Location

ul. A. Świętochowskiego 14
Lidzbark Warmiński 11-100
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
ul. A. Świętochowskiego 14
Lidzbark Warmiński 11-100
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in