Przebudowa drogi powiatowej Nr 5150 E relacji Ozorków – Cedrowice – Leśmierz - budowa zatoki autobusowej przy szkole podstawowej w miejscowości Leśmierz

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa w drodze powiatowej nr 5150 E w m. Leśmierz zatoki przeznaczonej dla autobusu szkolnego wraz peronem (chodnikiem), zgodnie z zakresem określonym na załączonej mapie (zał. 13 do SIWZ).
Prace polegać będą na wykonaniu nw. elementów pasa drogowego:
- nawierzchni zatoki autobusowej,
- peronu (chodnika) dla wsiadających/wysiadających,
- ustawienia barier separujących U-12a oraz znaku D-15.

Zakres prac obejmuje: usunięcie krzaków, wykonanie robót ziemnych/koryta, wykonanie nawierzchni zatoki, wykonanie dojścia dla pieszych (peronu), montaż oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (dalej: urządzenia BRD), szerokość zatoki 2,5 m, odprowadzenie wody powierzchniowe: w kierunku jezdni.

Konstrukcja nawierzchni zatoki: obramowanie - krawężnik „15”, kostka betonowa grubości 8 cm (czerwony BEHATON),
podsypka cementowo - piaskowa 3cm, podbudowa z betonu B20 (C16/20) – 22 cm, szerokość dojścia 2,5 m, odprowadzenie wody powierzchniowe: w kierunku istniejącego chodnika.

Konstrukcja dojścia (peronu): obramowanie - obrzeże „8” na podsypce cementowo – piaskowej/krawężnik „15” na ławie betonowej, kostka betonowa grubości 6 cm (szary BEHATON), podsypka cementowo - piaskowa 3 cm, podbudowa stabilizacja 2,5 MPa – 10 cm, szerokość dojścia 2,5 m., doprowadzenie wód powierzchniowe, w kierunku istniejącego chodnika.

Po zakończeniu robót otoczenie należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:
- sporządzenie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonania robót,
- usunięcie krzaków.
Roboty drogowe:
- roboty rozbiórkowe,
- wykonanie robót ziemnych/koryta,
- odtransportowanie urobku/materiałów rozbiórkowych na wysypisko,
- wykonanie nawierzchni zatoki,
- wykonanie dojścia dla pieszych (peronu),
- montaż oznakowania i urządzeń BRD.
Roboty wykończeniowe:
- remont cząstkowy nawierzchni/ uzupełnienie masy wzdłuż krawężnika ulicznego,
- uporządkowanie terenu,
- przywrócenie stałej organizacji ruchu.
2. Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia stanowiące opis przedmiotu zamówienia zawarte zostały w następujących opracowaniach:
1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót nr D-00.00.00 (Wymagania ogólne) – załącznik nr 5 do SIWZ;
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót nr D-44.01.00 (Wymiana, ułożenie krawężnika) – załącznik nr 6 do SIWZ;
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót nr D-44.02.00 (Wymiana, ułożenie obrzeża) – załącznik nr 7 do SIWZ;
4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót nr D-04.05.01 (Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem) - załącznik nr 8 do SIWZ;
5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót nr D-04.06.01 (Podbudowa z betonu cementowego C16/20) – załącznik nr 9 do SIWZ;
6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót nr D-44.03.00 (Remont, wykonanie nawierzchni chodnika, drogi rowerowej) – załącznik nr 10 do SIWZ;
7) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót nr D-05.03.17 (Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej) – załącznik nr 11 do SIWZ;
8) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót nr D-07.06.02 (Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych) – załącznik nr 12 do SIWZ;
9) Załącznik graficzny – załącznik nr 13 do SIWZ.

3. UWAGA ! Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, osoba odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Zamawiającego: inspektor Maciej Ciechomski, tel. kontaktowy 42 715-69-50.
4. Użyte w niniejszej SIWZ pojęcia „budowa”, „przebudowa” i „remont” należy rozumieć w znaczeniu nadanym przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1333), zaś pojęcie „chodnik” należy rozumieć w znaczeniu nadanym przez przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 470).
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa:
1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót o numerach: nr D-00.00.00, D-44.01.00, D-44.02.00, D-04.05.01, D-04.06.01, D-44.03.00, D-05.03.17, D-07.06.02 oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami regulującymi przedmiotową problematykę;
2) Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenia określonego w formularzu ofertowym, dokumentacji, uzgodnień oraz wszelkich danych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia;
3) Wykonawca na własny koszt wykona oraz zatwierdzi projekt organizacji ruchu na czas trwania robót. Koszt zmiany organizacji ruchu, oznakowania tymczasowego, jego utrzymanie i demontaż zostaną uwzględnione w cenie robót;
4) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonywanych robót z adnotacją geodety obsługującego inwestycję: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5150 E relacji Ozorków – Cedrowice – Leśmierz - budowa zatoki autobusowej przy szkole podstawowej w miejscowości Leśmierz” i wskazania, że mieści się w istniejącym pasie drogowym oraz pisemnym potwierdzeniem geodety, że w czasie w/w inwestycji nie został naruszony żaden punkt osnowy geodezyjnej.
5) Dokumenty, o których mowa w pkt 4 Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu zamówienia. .
6) Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Wydziałem Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Zgierzu;
7) Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania go przed organami opiniującymi, wydającymi decyzje oraz zgody;
8) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie;
9) Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
10) Wykonawca przekaże dokumentację powykonawczą w formie papierowej w ilości 4 egzemplarzy.
11) Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

6. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywały w trakcie realizacji niniejszej umowy następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - roboty brukarskie.
2) Wykonawca zobowiązany jest, aby w zakresie realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności, wskazane powyżej były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy czynności wymienione powyżej będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy.
3) W celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazanych powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy lub na każdorazowe wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania, w szczególności:
a) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę;
b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika;
c) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.
4) W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do stosunku prawnego łączącego wykonawcę z osobami, o których mowa w ust. 6 pkt 1 Zamawiający zawiadomi Państwową Inspekcję Pracy w celu przeprowadzenia kontroli.
5) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 złotych za nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 3, za każde zdarzenie.

7. Wymagania związane z realizacją umowy:
1) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu, najpóźniej w dniu przekazania terenu, do akceptacji szczegółowy harmonogram prac budowlanych, uwzględniający poszczególne etapy robót wraz z terminami ich rozpoczęcia i zakończenia, z wyszczególnieniem zadań prostych i złożonych, wynikających z technologii prowadzonych prac. Harmonogram prac budowlanych musi przewidywać takie rozłożenie prac realizacji przedmiotu zamówienia, aby gwarantował jego wykonanie w terminie określonym umową.
2) Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za: właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, wykonanie robót zgodnie z SIWZ, z STWIORB, sztuką budowlaną oraz należytą starannością, jakość materiałów oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy.
3) Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie, uchybienie lub zaniechanie.
4) Wykonawca zobowiązany jest posiadać, deklarację zgodności z Polską Normą (określoną w STWIORB) lub aprobatę techniczną na wykorzystywane do robót materiały.
5) Certyfikaty, aprobaty techniczne Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed wbudowaniem materiałów.
6) Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable teletechniczne, geodezyjną osnowę poziomą, itp., oraz za uzyskanie u odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu.
7) Jeżeli na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy lub innych podmiotów uczestniczących w robotach, ze strony Wykonawcy dojdzie do awarii, usterki lub innej szkody w infrastrukturze, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia lub naprawienia na własny koszt w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Z usunięcia lub naprawienia uszkodzonej infrastruktury Wykonawca zobligowany jest do sporządzenia protokołu odbioru z odpowiednim gestorem sieci i załączenia do dokumentacji powykonawczej.
8) Jeżeli Wykonawca opóźnia się w realizacji powyższych postanowień Zamawiający zleci usunięcie awarii na koszt Wykonawcy, potrącając odpowiednie kwoty z faktury.
9) Wykonawca na własny koszt zorganizuje zaplecze budowy oraz zapewni miejsce składowania odpadów oraz ich usunięcia. Wykonawca pokryje wszelkie koszty niezbędne do realizacji tych robót.
10) Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie uporządkowanym i przeznaczy go wyłącznie na cel wykonywanych zadań.
11) Po zakończeniu robót Wykonawca pozostawi cały teren robót uporządkowany i nadający się do użytkowania bez konieczności wykonania jakichkolwiek dodatkowych prac przez Zamawiającego.
12) Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu.
13) Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru ostatecznego wykonanych robótw ciągu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawcę o zakończeniu wykonywania robót. Wykonawca dostarczy wszelkie dokumenty i zezwolenia niezbędne do odbioru robót.
14) Zamawiający dokona odbioru z udziałem Wykonawcy i po powiadomieniu właściwych organów. Wykonawca dostarczy wszelkie dokumenty i zezwolenia niezbędne do odbioru robót i użytkowania obiektów.
15) Zamawiający sporządzi protokół odbioru, w którym określi sposób i termin usunięcia wad jakościowych.
16) Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę, po pisemnym potwierdzeniu odbioru robót. Zamawiający natomiast zobowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, potwierdzonej protokółem odbioru ostatecznego.
8. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty, aktualne zaświadczenia o przynależności do izby zawodowej osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie w zakresie realizowanego zamówienia wraz z dokumentem potwierdzającym pełnienie samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie wymaganych uprawnień zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), osoby z innych państw członkowskich składają dowód na posiadanie równoważnych uprawnień uzyskanych w swoich krajach pochodzenia. Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konferencji Szwajcarskiej.
9. Niniejsze zadanie inwestycyjne finansowane jest ze środków w ramach programu finansowego pn. „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych”.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.12.2020 | 10:00


» Location

Sadowa 6A
Zgierz 95-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego
Sadowa 6A
Zgierz 95-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in