Dostawa artykułów nabiałowych i jaj do Zakładu Karnego w Medyce

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy artykułów nabiałowych i jaj do Zakładu Karnego w Medyce wg zestawienia:
Część I - nabiał
1. Mleko granulowane - 900 kg,
2. Śmietana 18% - 400 litrów,
3. Twaróg półtłusty - 500 kg,
4. Jogurt naturalny - 50 kg,
5. Ser żółty seropodobny - 600 kg.
Część II - jaja
1. Jaja kurze – 3 000 szt.
OPIS dla części I i II zamówienia:
Przedmiot zamówienia musi odpowiadać Polskim normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, lub parametrom odnoszącym się do tych norm.
W przypadkach odniesienia się do norm w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Pod względem organoleptycznym dostarczane produkty powinny mieć odpowiednią barwę, smak, zapach oraz muszą być pozbawione zanieczyszczeń fizycznych, mechanicznych i chemicznych.
Produkty muszą być oznakowane zgodnie z normą i obowiązującym prawem sanitarnym. Każde opakowanie transportowe musi zawierać etykietę zawierającą co najmniej następujące dane: nazwę produktu, masę netto lub ilość sztuk w opakowaniu, nazwę i adres dostawcy-producenta, kraj pochodzenia, warunki przechowywania, datę pakowania, termin przydatności do spożycia oraz pozostałe informacje zgodne z obowiązującym prawem. Dodatkowo jaja muszą być oznaczone numerem zawierającym kod systemu hodowli, oznaczenie kraju w którym zarejestrowany jest zakład i oznaczenia zakładu, na który składają się: kod województwa (dwie cyfry), kod powiatu (dwie cyfry), kod zakresu działalności (dwie cyfry), kod fermy w danym powiecie (dwie cyfry).
Podane wielkości produktów spożywczych mają charakter szacunkowy. Służyć one będą do porównania ofert i wybrania oferty najkorzystniejszej, bowiem w przybliżeniu odpowiadają strukturze zapotrzebowania na w/w produkty w perspektywie 12 miesięcy.
Minimalna gwarantowana ilość zamówienia wynosić będzie 30% zamówienia szacunkowego podanego powyżej w rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
Szczegółowy opis asortymentu podany jest w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 10:00


» Location

N/N
Medyka 37-732
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Dairy products

» Buyer data

Zakład Karny
N/N
Medyka 37-732
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in