Dostawa serwerów oraz przełączników sieciowych wraz z montażem i uruchomieniem dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa serwerów oraz przełączników sieciowych wraz z montażem i uruchomieniem dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ oraz w załącznikach stanowiących integralną część SIWZ.
3. Opis przedmiotu zamówienia stanowiący zał. nr 2 do SIWZ określa podstawowe wymagania Zamawiającego w zakresie sprzętu będącego przedmiotem niniejszego postępowania. W Formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ w tab. I Wykonawca winien wskazać oferowany sprzęt spełniający wymagania Zamawiającego, który oferuje w niniejszym postępowaniu, poprzez podanie danych oferowanego sprzętu wraz z dokładnym opisem parametrów sprzętu.
4. Opis przedmiotu zamówienia stanowiący zał. nr 2 do SIWZ określa podstawowe wymagania Zamawiającego w zakresie sprzętu będącego przedmiotem niniejszego postępowania.
5. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.12.2020 | 11:00


» Location

ul. Komandorska 118/120
Wrocław 53-345
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Network infrastructure devices

» Buyer data

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
Wrocław 53-345
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in