Dzierżawa wraz z usługą serwisu 17 szt. laserowych urządzeń wielofunkcyjnych A4 mono oraz serwis 1 szt. laserowego urządzenia wielofunkcyjnego kolor A3

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są usługi drukowania, w których skład wchodzi:
a) usługa serwisowa z dzierżawą 17 sztuk laserowych urządzeń wielofunkcyjnych mono A4
b) usługa serwisowa 1 sztuki laserowego urządzenia wielofunkcyjnego kolor A3 Canon iR-ADV C3520
2. Wzór umowy oraz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej: „OPZ”) są odpowiednio załącznikiem nr 1 oraz 2 do SIWZ oraz stanowią integralną część SIWZ.
3. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: zdjęcia, nazwy znaków towarowych, patenty lub pochodzenie należy to traktować jedynie, jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem funkcji i konstrukcji.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy.
6. Zamawiający nie przewiduje:
1) zawarcia umowy ramowej,
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia lub zawierające świadczenie niespełniające minimalnych wymogów
określonych przez Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią SIWZ.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania Umowy do dnia 30.06.2023r. lub do czasu wykorzystania środków, o których mowa w §8 ust. 1 Wzoru umowy, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.
9. Zamawiający w postępowaniu przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy (tzw. „procedura odwrócona”), tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została ocena jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 10:00


» Location

pl. Na Stawach 1
Kraków 30-107
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Maintenance and support

» Buyer data

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
pl. Na Stawach 1
Kraków 30-107
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in